Националният съвет по етническите и интеграционните въпроси с европроект в подкрепа на уязвимите ромски общности

Публикувана на 03 Април 2017
Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси започна изпълнението на проект с наименование „T.E.A.M – Заедно можем повече“. Неговата цел е укрепване на националния консултативен процес чрез Национална ромска платформа (НРП) като механизъм за диалог, обмен и сътрудничество на заинтересовани страни по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР) и други свързани мерки. В дните от 4 до 6 април в курортен комплекс „Пампорово“ ще се проведе Регионален форум по проекта с участието на над 50 представители на областни и общински администрации, териториални структури, граждански организации, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, образователни експерти, регионални представители на Комисията за защита от дискриминация, социални партньори и др. от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково.
Прочети още...
 

АСП стартира проекта „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Публикувана на 03 Април 2017

В началото на месец февруари т.г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси „2014-2020 г. финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9ОP001-3.006.

За  постигане целите на проекта АСП ще си сътрудничи с всички 265 общини. Вече са наети 56 областни координатори в подкрепа на политиката по деинституционализация за деца и възрастни. Предстои обособяване на 28 областни мобилни екипи за индивидуална работа на място с уязвими групи в трудно достъпни райони и наемане на 10 социални експерти с денонощен режим на работа, ситуирани към две пилотни дирекции „Социално подпомагане“ - София и Бургас, които ще реализират нов модел за закрила на деца и възрастни в специфични кризисни ситуации. Ще бъдат изготвени проучвания и последващи анализи в сферата на социалното включване за подкрепа на общинските стратегии за развитие на социалните услуги, като така ще се оцени ефективността и ефикасността на областните стратегии за развитие на социалните услуги.

Прочети още...
 

Регионалният съвет за развитие заседава в Смолян

Публикувана на 03 Април 2017

      Заместник областният управител на Кърджали Таня Тютюнджиева взе участие в проведеното на 30 март в Смолян заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район под председателството на Момчил Караиванов, вр. и. д. областен управител на област Смолян. На форума присъстваха представители на министерства, заместник-областните управители на Пловдив, Пазарджик и Хасково, кметове на общини, представители на национално представените работодателски организации, синдикатите и академичните среди.

Прочети още...
 

Посланикът на Азербайджан: За една година броят на нашите туристи в България се е утроил

Публикувана на 31 Март 2017

Н.Пр. г-жа Наргиз Гурбанова, посланик на Република Азербайджан у нас, гостува на областния управител Начо Ковачев в рамките на посещението си в Кърджали. Гурбанова оглавява мисията на Азербайджан в София от февруари 2016 г и за първи път посещава Кърджали. „Била съм във Велико Търново, Варна и Бургас, а за Кърджали съм чувала, че е изключително толерантен град, в който спокойно съжителстват хора от различни етнически групи, вяра и религия – нещо, което ние ценим много.

Прочети още...
 

Ковачев към посланика на Израел: Кърджали е образец за съвместно съжителство на етносите

Публикувана на 31 Март 2017

Областният управител Начо Ковачев прие посланика на Израел у нас Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан, която гостува в Кърджали за участие в международен форум, посветен на спасяването на българските евреи през Втората световна война.  „Кърджали е образец за хармонично съвместно съжителство между различните етнически общности, пример за културно и религиозно многообразие, не само в национален, но и в световен мащаб“, изтъкна Ковачев.   Градът е с уникално географско разположение – между два язовира и в непосредствена близост до Гърция.

Прочети още...
 

Асоциацията по В и К съгласува 5-годишен бизнес-план за дейността на ВиК-оператора

Публикувана на 30 Март 2017

Областният управител Начо Ковачев свика редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Кърджали в качеството си на неин председател. Наред с представителите на държавата, на форума присъстваха упълномощени представители на общините Кърджали, Момчилград, Джебел и Черноочене, които формираха изискуемия кворум.

Прочети още...
 

Разкриват 45 работни места в общините по регионалната програма за заетост

Публикувана на 28 Март 2017

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствана от областния управител Начо Ковачев, одобри проекта на регионалната програма за заетост и обучение в област Кърджали за 2017 г. , който ще бъде изпратен на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване и финансиране. Програмата ще стартира на 1 май и ще осигури субсидирана заетост на 45 трайно безработни лица от региона в рамките на 6 месеца с базова месечна заплата от 581, 43 лв.

Прочети още...
 

Публикуван е списък на земеделските територии, придобили характеристики на гора

Публикувана на 27 Март 2017
В изпълнение на член 83 от Закона за горите Изпълнителната агенция по горите публикува списък на земеделските територии, придобили характеристиките на гора в района на Държавно ловно стопанство „Женда“. В шестмесечен срок собствениците на съответните имоти следва да подадат декларация дали желаят да ги ползват като земеделски територии. В противен случай по предложение на ИАГ министърът на земеделието издава заповед за промяна на предназначението им като горска територия. 
 
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай