Областна администрация Кърджали се задължава да приема електронни документи и изявления, издадени и подписани като електронни документи, съгласно изискванията на ЗЕУ и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

   Под „електронен документ“ се разбира всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията. То може да съдържа и несловесна информация.

  Приемането на електронни документи подписани с КЕП може да се извърши на място на гишето за административно обслужване с приемането на физически носител, по интернет чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ или по електронна поща.

  След регистриране на постъпил в администрацията входящ електронен документ се изпраща потвърждение до заявителя за получаването му. Потвърждението е електронен документ, който съдържа:

 уникален регистров идентификатор на получения документ;

 време на получаване на електронния документ;

 информация за достъп до електронния документ и всички приложени към него документи.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай