Комисията по заетост одобри държавния план прием за учебната 2019/2020 г

Публикувана на 14 Февруари 2019

На първото си заседание за 2019 –та Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие съгласува държавния план-прием за учебната 2019/2020 г.

Предложението е съобразено с броя на учениците, завършващи седми клас,    които са 1 211, с потребностите на трудовия пазар, социално-икономически и демографски профил на региона, възможностите на училищната мрежа и реализацията на план-приема през последните 5 г. Комисията одобри 59 паралелки в 8 клас, от които 26 професионални и 33 профилирани. Съотношението между професионалното и общото образование е 44% : 56%, като сме се постарали да запазим палитрата от професии и специалности и да гарантираме равен достъп на учениците до професионално образование, изтъкна началникът на РУО Гроздан Колев. Новост е дуалната форма на обучение по специалността „Електрообзавеждане на производството“ в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“. Предложени са две нови професии - строителен техник /транспортно строителство в ПГС – Кърджали и помощник-възпитател в ПГ „Руска Пеева“ – Джебел. Възстановени са и две специалности, за които има недостиг на пазара на труда – електрообзавеждане на транспортна техника в ПГЕЕ и производство на хляб и хлебни изделия в ПГ ТХВП – Момчилград. Тази година акцентът в план-приема е върху т.нар. STEM – профили – или обучението по природни науки и инженерни науки, технологии и математика, подчерта Гроздан Колев.

На заседанието бе приет и докладът за изпълнение на Регионалната програма за заетост на област Кърджали за 2018 г, по която са изразходвани 269 262 лева и са осигурени доходи на 76 безработни за срок от 6 месеца. Форумът бе ръководен от заместник областния управител Леман Али.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай