Препоръки на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на СОVID-19 в административните структури на страната

Публикувана на 12 Март 2020

Във връзка с разпространението на СОVID-19 и обявена от СЗО степен на спешност за общественото здраве по отношение на заболяването, препоръчваме следните мерки за недопускане и ограничаване разпространението на заболяването в административните структури на страната:

  1. По отношение на дейността и организацията на работа

1.Да се оптимизира пропускателния режим с обособяване на самостоятелни потоци за служителите на администрацията и за външни посетители/потребители на административни услуги, в зависимост от особеностите на инфрастуктурата и сградния фонд.

2.Да не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работа.

3.Да се ограничи кръгът на длъжностните лица, които могат да издават еднократни пропуски за влизане в административните сгради.

4.Провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица в административните сгради да бъде ограничено. Същото важи и за провеждането на вътрешнослужебни мероприятия и прояви.

5.Да се ограничи командироването на служители в чужбина. В страни с усложнена епидемична ситуация командироването да се осъществява при изключителна необходимост.

II.По отношение предоставянето на административни услуги

6.Да се осигурят достатъчен брой служители в центровете за административно обслужване с оглед недопускане на струпване на чакащи клиенти. При наличие на чакащи клиенти да се спазва минимална дистанция 1 метър между посетителите.

7.В рамките на приемното време на центровете за административно обслужване да се предвиди прекъсване за дезинфекция и проветряване на помещенията трикратно по 15 минути.

8.Да се извършва активно информиране на потребителите на услуги по телефона и чрез интернет страниците на администрациите за предоставяните административни услуги.

9.Да се насърчават потребителите на услуги за възможностите за заявяване на административни услуги и за получаване на издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

  1. III. По отношение хигиенно-противоепидемичните мерки
  2. 10.Служителите, чиито служебни задължения налагат контакти с външни посетители/потребители на административни услуги, да работят задължително със защитна маска, която да се сменя на всеки два часа. Служителите да бъдат снабдени с препарати за дезинфекция на ръце - гелове, спрейове и ратвори на алкохолна основа и периодично да обработват ръцете си.

11.Да се осигури почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони от работната среда, които контактуват с открити части на тялото. За

12.Да се осигури регулярно и достатъчно надеждно проветряване на помещенията.

13.Да се забрани достъпа на външни лица в хранителните обекти на административните структури. Отпадъците да се съхраняват правилно по хигиенните изисквания.

 

 

Председател на Националния оперативен щаб Генерал майор професор д-р Венцислав Мутафчийски

 

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай