Информация относно опазване на околната среда

Публикувана на 27 Юли 2014

1. Сектор „Хоризонтално законодателство”
Директива 2007/2/Eо На Европейския Парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/2007_2_bg.pdf

Директива 2004/35/ЕО от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щетиhttp://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/DIRECTIVE%202004%20BG.doc

Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/Directive1985L0337.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/Directive2003-35-EC-bg.doc

2. Сектор „Качество на въздуха”
Рамковата директива 96/62/ЕС за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%2096-62%20BG.doc

Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/32008L0050bg.pdf

Директива 1999/30/ЕС относно норми за съдържание на серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (първа дъщерна)  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%2099-30%20BG.doc

 

Директива 2000/69/ЕС относно норми на допустими емисии на бензен и въглеродни оксиди в атмосферния въздух  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%202000-69%20BG.doc

 

Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 Декември 2004 година относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Prevod_Direktiva_2004-107-EO.doc

 

Директива 2001/80/ЕС относно ограничаване на емисиите от определени замърсители, изпускани в атмосферния въздух от големите горивни инсталации 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%202001-80%20BG.doc

Директива 2001/81/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Directive_2001_81_bg.pdf

 

Директива 94/63/ЕС за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения (ЛОС) при съхранение и превоз на бензини между терминали и бензиностанции  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Directive_94_63_bg.pdf

 

Директива 98/70/ЕС , изменена и допълнена с Директива 2003/17/ЕС относно нормите за съдържание на вредни вещества в бензините, газьола за промишлени и комунални цели и дизеловото гориво 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir_98_70_bg_cons_text.pdf

 

Директива 99/32/ЕС относно намаляване съдържанието на сяра в определени течни горива  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/DIRECTIVA_32_99.doc

 

Директива 2005/33/ЕС, изменяща Директива 99/32/ЕС  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Directive_2005_33_bg.pdf

 

Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Directive_2009_30_bg.pdf

 

Директива 99/13/ЕС за ограничаване на емисиите от ЛОС при определени промишлени дейности    
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir_1999_13_BG.pdf

 

Директива 2004/42/ЕО от 21 април 2004 година относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/D%202004-42.doc

Директива 2008/101/ЕО На Европейския Парламент И На Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/l_00820090113bg00030021.pdf

 

Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. въвеждаща схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и изменяща Директива на Съвета 96/61/ЕС (Текст, отнасящ се за Европейското икономическо пространство) 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/!!Directive%202003%20-bg.doc

 

Директива 2004/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, по отношение на проектните механизми, предвидени в Протокола от Киото 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/D%202004-101.doc3. Сектор “Управление на отпадъците
Рамковата директива 75/442/ЕЕС за отпадъците
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/translations_eu/31975L0442_waste%20framework.doc

Директива 91/689/EИО на Съвета от 12 декември 1991 година относно опасните отпадъци
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31991L0689:BG:PDF

4. Сектор „Качество на водите”
Рамковата директива 2000/60/ЕС за водите
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/Directive_2000_60_BG.pdf

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места, изменена с Директива 98/15/ЕЕС
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31991L0271_wastewater%20treatment1.doc

5. Сектор „Защита на природата”
Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/92-43-EIO-BG.pdf

Директивата за птиците 79/409/ЕС
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%2079%20409%20ptici%2011.doc

Конвенция за биологичното разнообразие, ратифицирана на 29.02.1996 г., в сила за р българия от 16.07.1996, обн. Дв, бр.19/1999 г.
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBIO.doc

Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция) 
http://www.biodiversity.bg/files/File/02_con_migrirastitevidive.pdf

 

Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (Вашингтонска конвенция):
http://www.customs.bg/document/3031

 

Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство: 
http://mc.government.bg/files/151_10.6.KONVENCIA_1.doc
 
Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска конвенция) 
http://www.biodiversity.bg/files/File/05_con_vlazni_zoni.pdf


6. Сектор „Индустриално замърсяване и управление на риска”
Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/industrial/bg/directives/Directive_2008_1_Bg.pdf

Директива Севезо 96/82/ЕС
http://www.riosv.icon.bg/items/documents/102_1.doc

7. Сектор “Химикали и генетично модифицирани организми
Директива 2006/121/EО, изменяща Директива на Съвета 67/548/EИО за сближаването на законите, наредбите и административните разпоредби относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества, с цел адаптирането й към Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), установяващ Европейска Агенция по Химикали    
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/chemicals_gmo/Directive_2006_121_EC_REACH_BG.doc

Директива 1999/45/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 31 май 1999 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (отменя се, считано от 1юни 2015 г. - виж Регламент 1272/2008) 
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:28:31999L0045:BG:PDF


Директива 98/8/ЕС за пускане на пазара на биоцидни продукти  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/chemicals_gmo/DIr_98-9-BG.doc

Директива 2001/18/ЕЕС, отменяща Директива 90/220/ЕЕС относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда 
Директива на Съвета 98/81/ЕС от 26 октомври 1998, изменяща Директива 90/219/ЕЕС за работата в затворена система с генетично модифицирани микроорганизми
www.trc.government.bg/euro_documents/download/84728. Сектор „Шум”
Директива 2000/14/ЕС за шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/32000l0014_noise_outdoors.doc


9. Сектор „Минни отпадъци”
Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменението на Директива 2004/35/ЕО
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/mine/D_2006_21_EO.pdf

Рамкова конвенция на ОН по изменение на климата

http://www.moew.government.bg/international/conventions/climate/climate.html

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай