Антикорупцонни сигнали

Публикувана на 29 Юли 2014

Сигнали за корупция може да подадете по следните начини:
     - писмено на адрес - Гр. Кърджали 6600,Бул. "България" №41, стая 101, Областна администрация
     - в пощенска кутия в Областна администрация, като на плика се изписва „Сигнал за корупция";
     - в деловодството, като на плика се изписва само „Сигнал за корупция". Получените сигнали в деловодството се входират без да се отваря плика и да се регистрира подателя и информация за съдържанието на сигнала, след което се предоставят на председателя на ООСППК.;
     - на е-mail:   ,   като   достъп   до   него   имат   само председателят   на   ООСППК,   секретаря   и   завеждащия   регистратура   за класифицирана информация;                
     - на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет (http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12);
     - на тел. 0361/ 6-59-60 и факс 0361/6-59-62. 

Противодействие на корупцията :
1. План за работа 
2. Вътрешни правила 
3. Национална стратегия за противодействие на корупцията за периода 2015 - 2020 г.
4. Антикорупционен формуляр
5. Конвенция на ООН срещу корупцията

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай