Достъп до обществена информация

- Годишни отчети

- Закон за достъп до обществена информация

- Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

- Заповед №РД-09-36/11.02.2015 г. за предоставяне на обществена информация в ОА Кърджали

- Заповед №РД-09-132/31.07.2012 г. за предоставяне на обществена информация в ОА Кърджали

- Приложение 1 от заявление за достъп до обществена информация

- Приложение 2 от заявление за достъп до обществена информация

- Заплащане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

- Заповед списък по чл.15а, ал.3 от ЗДОИ

- Списък по чл.15а, ал.3 от ЗДОИ

- Тарифа по ЗДОИ

- Списък на категориите класифицирана информация, създавана и обработвана в ОА Кърджали, определена като служебна тайна

 

- Информация, предоставяна повече от три пъти

Заявленията за предоставяне на достъп до информация се приемат в Деловодството на Областна администрация Кърджали всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа, на адрес: гр.Кърджали 6600, бул."България" № 41, стая № 102, тел.: 0361/ 60152

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай