Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост, за възстановяване от бедствие в зоната на мост на км.18+000 и път KRZ436/II-58/ Комунига – Женда – яз.Боровица – Безводно", включващо извършването на неотложни строително-монтажни и аварийни работи, укрепване и възстановяване"

 

- Договор за възлагане на изпълнението

- Разрешение за ползване

- Информация за сключен договор

- Решение

- Доклад

 

1. Решение за публикация
2. Покана
3. Техническа спецификация
4. Документация

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай