Регионалният съвет за развитие на ЮЦР одобри годишния доклад за 2014 г.

IMG 9791

Днес в Кърджали се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния кооринационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на областния управител Илия Илиев. На него присъстваха представители на министерства, областните управители от областите от ЮЦР, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, представители на УО на Оперативните програми, НПО и представители на академичните среди от област Кърджали.

В началото на заседанието Даниела Опълченска – началник-отдел „СПКРР-ЮЦР" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Секретар на РСР на ЮЦР представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР /2014-2020 г./ за 2014 г. Докладът бе одобрен с решение на Съвета. Атанас Калчев – кмет на община Кричим запозна присъстващите с актуален проблем, свързан със състоянието на Републикански път ІІІ-866 "Смолян-Девин-Кричим-Стамболийски І-8 участък от км.88+270 до км.112+620. РСР на ЮЦР взе решение за подкрепа относно осигуряване на целеви средства за частична реконструкция и цялостна рехабилитация на този важен път.

IMG 9775

Стойчо Мотев от Националния център за териториално развитие представи резултатите от анализа на социално-икономическото развитие за географски район Родопи. Анализът е направен във връзка с изготвянето на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони.
По време на заседанието бе обсъдена темата за подобряването на условията за професионално образование и обучение, които да съответстват на потребностите на региона и изискванията на пазара на труда. Презентация по темата изнесе представител на Българската стопанска камара.
РСР на ЮЦР обсъди предложения за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, които бяха представени от Здравко Сечков – изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление.
На съвместното заседание представители на управляващите органи на оперативните програми докладваха актуална информация относно новите Оперативни програми 2014 – 2020 г., съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. Те запознаха присъстващите с предстоящите възможности за кандидатстване.
По инициатива на областния управител на Кърджали преди началото на заседанието бе организирана панорамна разходка до Регионалния исторически музей и Средновековния манастир "Св.Йоан Предтеча".

IMG 9786

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай