Областна администрация-Кърджали

Гр. Кърджали 6600
Бул. "България" №41
ЕИК № BG 108070973
Работно време на администрацията: 09.00-17.30 часа
Работно време на звеното за административно обслужване: 09.00-17.30 часа
Тел: 0361/60150
Факс: 0361/60151

e-mail:

Контакти на служителите на Областна администрация - Кърджали

 

Приемни дни на областния управител: Всеки трети четвъртък от месеца от 14.00 до 16.00 часа.
Записване: Чрез попълнен "Информационен лист", който се подава в стая №101 или може да се изтегли от тук, да се попълни и изпрати по електронна поща.

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Областният управител е второстепенен разпоредител с бюджет към първостепенния разпоредител с бюджет по бюджета на Министерския съвет. Областната администрация подпомага областния управител при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Областният управител докладва ежегодно за дейността на областната администрация пред Министерския съвет.

 

Съгласно Административнопроцесуалният кодекс /АПК/ и Закона за администрацията /ЗА/ заповедите на областния управител могат да се обжалват пред съответния административен съд.

 

В рамките на предоставените му правомощия областният управител издава заповеди. Областният управител може да оспорва незаконосъобразни актове на общинските съвети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай