Експертите съветват

Публикувана на 16 Юни 2014
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ

Нашите експерти ще отговарят на поставените от Вас въпроси свързани с дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по:

* опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

* управление на държавна собственост;

* разпореждане с имотите и вещите - държавна собственост;

* надзор и актуване на имотите и вещите - държавна собственост;

* контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;

* контрол и координация по устройство на територията и защита при бедствия;

* регионално развитие и териториална координация;

* международно сътрудничество;

* земеделие, гори, икономика и енергийна ефективност;

* устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура;

* образование, култура и младежки дейности;

* екология, води и здравеопазване;

* управлението на В и К системите;

* опазването на обществения ред;

* защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;

* транспортното обслужване и безопасността на движението;

* етническите въпроси;

* стратегическо планиране и европейски програми;

* разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие /областния съвет за развитие; областната стратегия за развитие; регионалния съвет за развитие; областния съвет по сигурност/

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай