Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ

Публикувана на 16 Юни 2014

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Декларации на политическия кабинет от Областна администрация - Кърджали

 

 

Областен Управител - Никола Чанев - подадена пред Министерски съвет

Заместник областен управител - Леман Али - подадена пред Министерски съвет

Заместник областен управител - Севда Камбурова  - подадена пред Министерски съвет

Милена Димитрова - Експерт "Връзки с обществеността"


Декларации на служителите от Областна администрация - Кърджали

 

Мария Козарева - Главен счетоводител


Веселин Костов - Главен експерт

 

Катя  Димова - Главен експерт 

Ангел Варелов - Главен експерт 

Юксел Ибрям - Старши експерт 

Станка Стоева - Младши експерт

Жени  Петрова - Младши експерт

Ива Узунова - Младши експерт 

Събина Сюлюкчиева - Главен експерт

Вилдан Сефер - Младши експерт

Севда Въргова - Старши експерт 

Николай Карагеоргиев - Старши юрисконсулт

Мария Милчева - Старши специалист "РАДС"

Таня Иванова - Главен експерт

Елена Златанова - Юрисконсулт

Лъчезар Господинов - Изпълнител-шофьор

Дора Василева - Директор дирекция "АКРРДС"

Михаела Иванова - Специалист

Николай Димов - Старши специалист

Айсун Ферад - Младши експерт

Росица Васева - Младши експерт

Радостина Камберова - Старши счетоводител

 Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Кърджали са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Кърджали и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай