Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ

Публикувана на 28 Юни 2019

 

Регистър на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, за лицата по § 2,ал.1,т.1 и т.4 от закона

( служителите в Областна администрация Кърджали и членовете на политическите кабинети извън

посочените в чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ, съветниците и експертите към политическите кабинети ) 

 

№ по ред      
Служител Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси  
      по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 

по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ

/публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок 
  Входящ №, дата  
 
1 Веселин Костов Служител по сигурността на информацията   да ВДРД-1842/ 17.04.2019 г.    
2 Радостина Камберова Старши счетоводител     ВДРД-2301/ 15.05.2019 г.    
3 Елена Златанова Главен юрисконсулт     ВДРД-1779/ 15.04.2019г    
4 Айсун Ферад Юрисконсулт     ВДРД-1802/ 16.04.2019г.    
5 Траяна Вълчанова Младши експерт     ВДРД- 1801/ 16.04.2019 г.    
6 Мария Милчева Старши експерт "Административно обслужване"      ВДРД-2112/ 07.05.2019 г.    
7 Дора Василева Директор на дирекция "АКРРДС"     ВДРД-2184/09.05.2019 г.    
8 Катя Димова Главен експерт      ВДРД-2303/15.05.2019 г.    
9 Ангел Варелов Главен експерт      ВДРД-1560/ 03.04.2019г.    
10 Таня Иванова Главен експерт      ВДРД-2142/08.05.2019 г.    
11 Юксел Ибрям Главен експерт      ВДРД-2304/15.05.2019 г.    
12 Ива Узунова Старши експерт     ВДРД-1564 / 03.04.2019г.    
13 Вилдан Сефер  Старши експерт     ВДРД-2091/ 03.05.2019 г.    
14 Жени Петрова Младши експерт     ВДРД-1818/ 17.04.2019 г.    
15 Росица Васева Младши експерт     ВДРД-1872/ 19.04.2019 г.    
16 Станка Стоева Младши експерт   да ВДРД- 1674/ 09.04.2019 г.    
17 Антония Костова Младши експерт     ВДРД-1744/ 12.04.2019 г.    
18 Сергей Хаджиев Младши експерт     ВДРД-1673/ 09.04.2019 г.    
19 Николай Димов Главен специалист     ВДРД-2302/15.05.2019 г.    
20 Михаела Иванова Специалист     ВДРД-1740/ 12.04.2019 г.    
21 Милена Димитрова Експерт " Връзки с обществеността"     ВДРД-2300/ 15.05.2019г.    
№ по ред Служители по Национална програма " ЗОХТУ"  Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси  
      по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 

по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ

/публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 

 
      Входящ №, дата  
22 Мария Дамянова Технически сътрудник          
23 Димитър Стоянов Експерт      ВДРД-2088/ 03.05.2019г.    
№ по ред Служители по Програма " Старт на кариерата"  Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси  
      по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 

по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ

/публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 

 
      Входящ №, дата  
24 Бахар Бекир Младши експерт     ВДРД-2087/ 03.05.2019г.    
25 Руси Ангелов Младши експерт     ВДРД-2090/ 03.05.2019г.    

 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 за 2017г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай