Регионален форум по проекта „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“ се проведе в Пампорово

Публикувана на 07 Април 2017
В дните 4–6 април 2017 г., в курортен комплекс „Пампорово“ се проведe Регионален форум по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа, съфинансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюзç Форумът бе организиран от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по Националната стратегия на Република България (НСРБИР) за интегриране на ромите 2012-2020 г.
Участници във форума бяха над 50 представители на областни и общински администрации, териториални структури на институции, граждански организации, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, образователни експерти, социални партньори и др. от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково, съставящи Южен  централен район за планиране. Участваха също обучители, лектори, членове на екипа на проекта и експерти от Националната контактна точка. Представител на Областна администрация Кърджали бе Вилдан Сефер, младши експерт „Образование, култура и младежки дейности“. 
Регионалният форум обедини компонентите обучение и дискусионна кръгла маса. Участниците получиха информация за проекта и същността на Националната ромска платформа (НРП), като механизъм за постоянен диалог по въпросите на интегрирането на ромите между всички заинтересовани страни и на всички равнища. В обучителната част на форума бяха представени основни теми за финансирането, споделяне на добри практики,  принципите на недискриминация. 
В специална  рубрика на интернет страницата на НССЕИВ http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=177 ще бъде изготвен регистър на заинтересованите страни, предвиден е чат по актуални въпроси, свързани с образованието, здравеопазването и др., както и информации за положителни практики в сферата на интеграцията. 
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай