Регионален форум по проекта „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“ се проведе в Пампорово

Публикувана на 07 Април 2017
В дните 4–6 април 2017 г., в курортен комплекс „Пампорово“ се проведe Регионален форум по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа, съфинансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюзç Форумът бе организиран от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по Националната стратегия на Република България (НСРБИР) за интегриране на ромите 2012-2020 г.
Участници във форума бяха над 50 представители на областни и общински администрации, териториални структури на институции, граждански организации, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, образователни експерти, социални партньори и др. от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково, съставящи Южен  централен район за планиране. Участваха също обучители, лектори, членове на екипа на проекта и експерти от Националната контактна точка. Представител на Областна администрация Кърджали бе Вилдан Сефер, младши експерт „Образование, култура и младежки дейности“. 
Регионалният форум обедини компонентите обучение и дискусионна кръгла маса. Участниците получиха информация за проекта и същността на Националната ромска платформа (НРП), като механизъм за постоянен диалог по въпросите на интегрирането на ромите между всички заинтересовани страни и на всички равнища. В обучителната част на форума бяха представени основни теми за финансирането, споделяне на добри практики,  принципите на недискриминация. 
В специална  рубрика на интернет страницата на НССЕИВ http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=177 ще бъде изготвен регистър на заинтересованите страни, предвиден е чат по актуални въпроси, свързани с образованието, здравеопазването и др., както и информации за положителни практики в сферата на интеграцията. 
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай