В Смолян ще заседава Регионалният съвет за развитие

Публикувана на 14 Юни 2017

Регионалният съвет за развитие и Регионалният координационен комитет на Южен централен район /ЮЦР/ ще заседават утре в Смолян под председателството на областния управител Недялко Славов. Във форума ще участва и областният управител на Кърджали Никола Чанев.  

Сред гостите ще бъдат още Ивайло Иванов -заместник-министър на труда и социалната политика, представители на министерства, областните управители на областите на Пловдив, Пазарджик и Хасково, кметове и представители на общините от ЮЦР, синдикални и браншови организации, експерти от ВУЗ-ове и професионални гимназии, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и НПО.

Даниела Опълченска – началник-отдел в МРРБ и Секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район ще представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие  на ЮЦР /2014-2020 г./ за 2016 г, чиято основна цел е да очертае обща картина на изпълнението на плана и да покаже постигнатия напредък по изпълнението на  целите  и приоритетите в него.

На заседанието ще бъдат актуализирани представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.

Областна администрация Смолян ще информира присъстващите за подготовката на „Териториален пакт за партньорство за развитие на Родопите“. Териториалните пактове съгласуват европейските, националните, регионалните програми и свързаните с тях политически инструменти и финансови ресурси с целите на „Европа 2020“. Те дават възможност да се изготвят политики, отчитащи местните условия и обхващащи трите стълба на Стратегията (интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж).

Велизар Петров – изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив, ще представи проектите: INSiGHTS - "Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм" по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив и Асоцииран стратегически партньор - Областна администрация Пловдив и проект STOB Regions - "Приемственост и трансфер на бизнес в регионите"  по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив.

Проектът INSiGHTS – Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм, по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, има за цел развитието на туризма, което осигурява естествена цялост на богатите природни и културни ресурси по поречието на река Дунав..

Проектът STOB regions има за цел даподобри регионалните политики за създаване на привлекателни условия за МСП в процеса на прехвърляне/онаследяване на бизнеса и успешен трансфер за новите собственици. Този трансфер запазва работни места и е високо ефективен за регионите.

На предстоящото съвместно заседание представители на управляващите органи на оперативните програми ще докладват актуална информация за активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай