В Смолян ще заседава Регионалният съвет за развитие

Публикувана на 14 Юни 2017

Регионалният съвет за развитие и Регионалният координационен комитет на Южен централен район /ЮЦР/ ще заседават утре в Смолян под председателството на областния управител Недялко Славов. Във форума ще участва и областният управител на Кърджали Никола Чанев.  

Сред гостите ще бъдат още Ивайло Иванов -заместник-министър на труда и социалната политика, представители на министерства, областните управители на областите на Пловдив, Пазарджик и Хасково, кметове и представители на общините от ЮЦР, синдикални и браншови организации, експерти от ВУЗ-ове и професионални гимназии, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и НПО.

Даниела Опълченска – началник-отдел в МРРБ и Секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район ще представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие  на ЮЦР /2014-2020 г./ за 2016 г, чиято основна цел е да очертае обща картина на изпълнението на плана и да покаже постигнатия напредък по изпълнението на  целите  и приоритетите в него.

На заседанието ще бъдат актуализирани представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.

Областна администрация Смолян ще информира присъстващите за подготовката на „Териториален пакт за партньорство за развитие на Родопите“. Териториалните пактове съгласуват европейските, националните, регионалните програми и свързаните с тях политически инструменти и финансови ресурси с целите на „Европа 2020“. Те дават възможност да се изготвят политики, отчитащи местните условия и обхващащи трите стълба на Стратегията (интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж).

Велизар Петров – изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив, ще представи проектите: INSiGHTS - "Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм" по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив и Асоцииран стратегически партньор - Областна администрация Пловдив и проект STOB Regions - "Приемственост и трансфер на бизнес в регионите"  по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив.

Проектът INSiGHTS – Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм, по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, има за цел развитието на туризма, което осигурява естествена цялост на богатите природни и културни ресурси по поречието на река Дунав..

Проектът STOB regions има за цел даподобри регионалните политики за създаване на привлекателни условия за МСП в процеса на прехвърляне/онаследяване на бизнеса и успешен трансфер за новите собственици. Този трансфер запазва работни места и е високо ефективен за регионите.

На предстоящото съвместно заседание представители на управляващите органи на оперативните програми ще докладват актуална информация за активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай