Никола Чанев ще ръководи Регионалния съвет за развитие на Южен Централен район през второто полугодие на 2017-та

Публикувана на 15 Юни 2017

По предложение на областния управител Никола Чанев, който ще  ръководи Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район /ЮЦР/  през второто полугодие на 2017 г, за заместник-председател  на Съвета бе избран кметът на Кърджали Хасан Азис.

Решението бе гласувано на провеждащото се днес в Смолян съвместно заседание на РСР и РКК на Южен централен район, в чийто териториален обхват попадат още Пловдив, Пазарджик, Хасково и Кърджали. Форумът се ръководи от областния управител на Смолян Недялко Славов, който председателства Съвета в периода 1 януари – 30 юни 2017 г. От 1 юли до 31 декември т.г. домакин ще бъде областна администрация Кърджали, респективно областният управител Никола Чанев.

На заседанието присъстваха Румен Димитров -заместник-министър на културата, представители на министерства, областните управители на областите Хасково, Пазарджик, Кърджали, заместник-областен управител на област Пловдив, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на ВУЗ-ове и на професионални гимназии, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, и представители на НПО.

Даниела Опълченска – началник-отдел „СПКРР-ЮЦР” към ГД „СПРРАТУ“в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие  на ЮЦР /2014-2020 г./ за 2016 г. Г-жа Опълченсказапозна присъстващите с общата картина на изпълнението на плана и постигнатия напредък по изпълнението на  целите  и приоритетите на Плана въз основа на индикаторите за наблюдение.

На заседанието бяха актуализирани представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и Оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.

Инж. Момчил Караиванов – директор на дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация – Смолян, информира присъстващите за подготовката на „Териториален пакт за партньорство за развитие на Родопите“. Териториалните пактове съгласуват европейските, националните, регионалните програми и свързаните с тях политически инструменти и финансови ресурси с целите на „Европа 2020“. Те дават възможност да се изготвят политики, отчитащи местните условия и обхващащи трите стълба на Стратегията (интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж). РСР на ЮЦР взе решение за създаване на работна група, която да подготви предложение, базирано на възможностите на териториалните пактове.

Г-н Велизар Петров – Изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив, представи проектите: 

 

  • INSiGHTS - "Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм" по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив и Асоцииран стратегически партньор - Областна администрация Пловдив. Проектът има за цел развитието на туризма, което осигурява естествена цялост на богатите природни и културни ресурси по поречието на река Дунав.
  •  проект STOB Regions - "Приемственост и трансфер на бизнес в регионите"  по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив.  Проектът има за цел да подобри регионалните политики за създаване на привлекателни условия за МСП в процеса на прехвърляне/онаследяване на бизнеса и успешен трансфер за новите собственици. Този трансфер запазва работни места и е високо ефективен за регионите.

 По време на съвместното заседание поканените представители на управляващите органи на оперативните програми докладваха актуална информация относно активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.

 Съветът подкрепи с решение предложението на Областния управител на Област Пазарджик и Кмета на община Панагюрище за преразглеждане на проектите на споразумение между Агенцията по геодезия, кадастър и кадастър /АГКК/ и общините за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ и Закона за геодезията и картографията /ЗГК/.

 По време на заседанието инж. Караиванов представи Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България, разработени от екип учени и интелектуалци към БАН по инициатива на акад. Стефан Воденичаров. 

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай