Никола Чанев ще ръководи Регионалния съвет за развитие на Южен Централен район през второто полугодие на 2017-та

Публикувана на 15 Юни 2017

По предложение на областния управител Никола Чанев, който ще  ръководи Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район /ЮЦР/  през второто полугодие на 2017 г, за заместник-председател  на Съвета бе избран кметът на Кърджали Хасан Азис.

Решението бе гласувано на провеждащото се днес в Смолян съвместно заседание на РСР и РКК на Южен централен район, в чийто териториален обхват попадат още Пловдив, Пазарджик, Хасково и Кърджали. Форумът се ръководи от областния управител на Смолян Недялко Славов, който председателства Съвета в периода 1 януари – 30 юни 2017 г. От 1 юли до 31 декември т.г. домакин ще бъде областна администрация Кърджали, респективно областният управител Никола Чанев.

На заседанието присъстваха Румен Димитров -заместник-министър на културата, представители на министерства, областните управители на областите Хасково, Пазарджик, Кърджали, заместник-областен управител на област Пловдив, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на ВУЗ-ове и на професионални гимназии, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, и представители на НПО.

Даниела Опълченска – началник-отдел „СПКРР-ЮЦР” към ГД „СПРРАТУ“в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие  на ЮЦР /2014-2020 г./ за 2016 г. Г-жа Опълченсказапозна присъстващите с общата картина на изпълнението на плана и постигнатия напредък по изпълнението на  целите  и приоритетите на Плана въз основа на индикаторите за наблюдение.

На заседанието бяха актуализирани представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и Оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.

Инж. Момчил Караиванов – директор на дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация – Смолян, информира присъстващите за подготовката на „Териториален пакт за партньорство за развитие на Родопите“. Териториалните пактове съгласуват европейските, националните, регионалните програми и свързаните с тях политически инструменти и финансови ресурси с целите на „Европа 2020“. Те дават възможност да се изготвят политики, отчитащи местните условия и обхващащи трите стълба на Стратегията (интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж). РСР на ЮЦР взе решение за създаване на работна група, която да подготви предложение, базирано на възможностите на териториалните пактове.

Г-н Велизар Петров – Изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив, представи проектите: 

 

  • INSiGHTS - "Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм" по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив и Асоцииран стратегически партньор - Областна администрация Пловдив. Проектът има за цел развитието на туризма, което осигурява естествена цялост на богатите природни и културни ресурси по поречието на река Дунав.
  •  проект STOB Regions - "Приемственост и трансфер на бизнес в регионите"  по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив.  Проектът има за цел да подобри регионалните политики за създаване на привлекателни условия за МСП в процеса на прехвърляне/онаследяване на бизнеса и успешен трансфер за новите собственици. Този трансфер запазва работни места и е високо ефективен за регионите.

 По време на съвместното заседание поканените представители на управляващите органи на оперативните програми докладваха актуална информация относно активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.

 Съветът подкрепи с решение предложението на Областния управител на Област Пазарджик и Кмета на община Панагюрище за преразглеждане на проектите на споразумение между Агенцията по геодезия, кадастър и кадастър /АГКК/ и общините за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ и Закона за геодезията и картографията /ЗГК/.

 По време на заседанието инж. Караиванов представи Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България, разработени от екип учени и интелектуалци към БАН по инициатива на акад. Стефан Воденичаров. 

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай