Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в специалност "Рибовъдство"

Публикувана на 21 Февруари 2014

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Съобщение 

   На основание чл.27а, ал.1 от ЗОП с решение № РД-09-38/ 07.03.2014 год. на Областния управител на област Кърджали е извършена промяна в документацията на обществената поръчка. В резултат на решението за промяна, новият срок за получаване на оферти е 22.04.2014 год.- 17:00 часа, а офертите ще бъдат отваряни на 23.04.2014 год. от 10:00 часа в зала 202 на Областна администрация Кърджали. Променената документация може да намерите по-долу. Решение за промяна

Решение за откриване
Решение в АОП 
Обявление в АОП 
Документация - ПРОМЕНЕНА
Документация - СТАРА
Приложения
Техническа спецификация
Проект на договора

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай