Съветът по етническите и интеграционните въпроси обсъди Механизма за задържане на децата в училище

Публикувана на 28 Ноември 2017

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси с председател зам.-областният управител Леман Али гласува решение да съдейства и координира взаимодействието между местната и държавна власт в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на децата в училище.

На заседание днес Областният съвет изслуша презентация по темата на началника на Регионалното управление по образование Гроздан Колев, който запозна членовете на съвета с резултатите от проведената кампания. Формирани са 36 екипа с близо 300 членове от различни институции. Документално са обхванати 5068 ученици и деца в предучилищна възраст. 3700 от тях са заминали в чужбина. Голяма част от останалите са навършили 16-годишна възраст. Те излизат извън обхвата на дейностите по Механизма и не подлежат на задължително връщане в училище. 72 са учениците, които влизат отново в класните стаи. Основният проблем при издирването на ученици, напуснали училище, е разпокъсаността и разпръснатостта на населените места в областта. В момента се работи с деца, попаднали в риск с голям брой неизвинени отсъствия. Такива има в ОУ “Паисий Хилендарски“ в с. Перперек и ОУ “П.К. Яворов“ в Кърджали. Образованието е приоритет в Административния мониторингов доклад за изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите /2012-2020 г./ за 2016 г., изготвен от секретаря на Областния съвет Вилдан Сефер въз основа на справки от общините. Г-жа Сефер спря вниманието на присъстващите върху привличането на интереса на учениците към инициативата „Твоят час“ в Кирково, работата в Крумовград с отпаднали деца, популяризирането на фолклора на етносите в ОУ “П.Яворов“. Приоритет е и работата с родителите, възпрепятстващи децата да посещават детски градини. В сферата на здравеопазването партньорството на институциите дава резултат. Пример е сътрудничеството между РЗИ и Общинският съвет за наркотични вещества. В Кърджали и Перперек има здравни медиатори. Най-затруднени са институции с преодоляване на жилищния проблем на социално-уязвимите групи, включително ромската. В Момчилград се опитват да помагат при узаконяване на жилища. Областният съвет вече работи по нов правилник. Прието бе той да се събира, за да обсъжда актуални въпроси и стратегически документи на заседания поне веднъж годишно.

 

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай