ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

 

„Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ – строително-ремонтни работи на инженеринг с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на р. Елбасандере до бензиностанция „Октан“ – възстановяване на предпазна дига и изграждане на стоманобетонна стена“

Обoсобена позиция №2: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на град Джебел и землище на село Тютюнче – изграждане на подпорни стени“

съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

 

- Решение

- Обявление

- Документация

- Техническо задание за проектиране и изграждане по Обособена позиция №1

- Техническо задание за проектиране и изграждане по Обособена позиция №2

- Образци

- Идеен проект по Обособена позиция №1 (Крумовица)

- Идеен проект по Обособена позиция №2 (Джебелска)

 

19.04.2018 г.

 

РАЗЯСНЕНИЯ

 

Разяснение 1

от 26.04.2018 г.

 

- Разяснение 2 

от 11.05.2018 г.

 

Протокол от 29.05.2018 г.

 

 

 

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП относно отваряне на ценови оферти

от 10.07.2018 г.

 

- Протокол 2

- Протокол 3

- Решение РД-09-154 20.07.2018

от 20.07.2018 г.

 


Обявление за възложена поръчка №РД-07-1649/12.09.2018 год.

 

 

Номер на договора

РД-ОП-33

Дата на договора

17.08.2018 г.

Предмет на договора

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с изпълнение на проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по Обособена позиция № 1 : „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на р. Елбасандере до бензиностанция „Октан“ – възстановяване на предпазна дига и изграждане на стоманобетонна стена“

Статус

Възложена

Приложения към договор

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания

Към плащания

 

Номер на договора

РД-ОП-34

Дата на договора

27.08.2018 г.

Предмет на договора

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с изпълнение на проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по Обoсобена позиция №2: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на град Джебел и землище на село Тютюнче – изграждане на подпорни стени“

Статус

Възложена

Приложения към договор

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания

Към плащания

 

от 12.09.2018 г.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай