Длъжност

Име,
 Фамилия

Стая

Пряк тел.


РЪКОВОДСТВО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1

 Главен секретар

  и. д. Събина Сюлюкчиева

408

6-01-78


ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС”

2

Директор Дирекция ”АПОФУС”

 

304

6-01-67

3

Главен счетоводител

Христина Кандилова

309

6-01-70

4

Старши счетоводител

Мария Козарева

308

 6-01-69

5

Главен експерт “ОМП” и служител по сигурността на информацията

инж. Веселин Костов

505

6-01-55
6-94-31

6

Главен експерт “Човешки Ресурси”

Петя Стефанова

305

6-01-66

7

Юрисконсулт

Елена Златанова

201

6-01-64

8

Младши експерт "Административно обслужване"

Мария Милчева 

102

6-01-52

9

Старши експерт  "Информационно обслужване"

 

307

6- 01- 60


ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС”

10

Директор дирекция “АКРРДС”

Дора Василева

404

6-01-57

11

Главен експерт "Стратегическо планиране и европейски програми"

Събина Сюлюкчиева

408

6-01-78

12

Главен експерт "Регионално развитие и териториална координация"

инж. Катя Димова 

405 

6-01-75

13

Главен експерт "Контрол и координация по устройство на територията и защита при бедствия"

 

инж. Севда Въргова

 

409

 

6-01-79

14

Старши юрисконсулт

Николай Карагеоргиев

201

6-01-64

15

Старши експерт "Устройство на територията, строителството и техническата инфраструктура"

инж. Ангел Варелов

407

6-01-77

16

Старши експерт "Екология, води и здравеопазване"

Ива Узунова

410

6-01-80

17

Старши експерт "Земеделие, гори, икономика и енергийна ефективност"

инж. Юксел Ибрям

406

6-01-76

18

Старши експерт "Надзор и актуване на държавната собственост"

Таня Иванова

403

6-01-74

19

Старши експерт "Управление на имотите и вещите - държавна собственост"

инж. Нели Димова

411

6-01-81

20

Юрисконсулт

 

201

6-01-64

21

Младши експерт "Образование, култура и младежки дейности"

Вилдан Сефер

410

6-01-80

22

Младши експерт "Придобиване и разпореждане с имоти и вещи - частна държавна собственост"

Станка Стоева

401

6-01-71

23

Младши експерт "Канцелария и документален фонд"

 

 207

 6-01-50 факс 6-01-51

24

Старши специалист  "Регистрация и архив на държавната собственост"

Жени Петрова

402

6-01-72

25

Изпълнител  - шофьор

Николай Желев

402

6-01-72 

 

26

Програма "Старт в кариерата"

 Евелина Хаджиева, Айсун Ферад, Стефан Мухтаров

 

 

27

Информация и охрана – портал

 

101

6-01-63

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай