Проектозаконът за социалните услуги подложен на широко обществено обсъждане

Публикувана на 03 Юли 2018

Обществено обсъждане на проектозакона за социалните услуги се състоя в Областна администрация Кърджали.

Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Леман Али, а в дискусията взеха участие представители на държавни институции, местна власт и НПО, ангажирани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството и контрола на социалните услуги. Целта е в изработването на новото законодателство да бъдат привлечени максимално широк кръг лица и заинтересовани страни, а всички постъпили мнения и предложения да бъдат взети под внимание при подготовката на Закона. Проектът на Концепция на Закона за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на 8 юни т.г. на Правителствения портал за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.

По време на общественото обсъждане в Кърджали постъпиха следните предложения:

Регионална организация на Съюза на инвалидите:

Да се въведе личната помощ като услуга за всички хора с увреждания и тя да се регламентира в подготвящия се в момента Закон за социалните услуги. Да не се изработва отделен закон за всеки вид услуга, какъвто е проектозаконът за личната помощ. Да се включат много повече услуги, съгласно чл.19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Да не се определят срокове за актуализиране на Националната карта на социалните услуги, а тя да бъде отворена и да се допълва при необходимост.

Дирекция „Социално подпомагане“- Кърджали

При създаването на Националната карта да се спазва принципът на непрекъснатост, което означава социалните услуги на територията на всяка област да покриват нуждите на целия възрастов спектър - деца, младежи, пенсионери и т.н.

Да се въведе минимум на социалните услуги и равномерно разпределение на територията на различните общини. Да се формулират критерии за ефективност на социалните услуги.

Регионална дирекция за социално подпомагане-Кърджали

В Закона да бъде регламентиран редът за създаване, утвърждаване и актуализиране на Националната карта на социалните услуги, което ще рече да се знае за какъв период ще бъде създадена тази карта и дали ще се актуализира всяка година, кой орган ще я утвърждава и т.н. Да няма наслагване на един вид услуга на територията на една община - ако в едно населено място една социална услуга се ползва успешно известен период, то да не се разкрива същата в други населени места на същата община.

Дирекция „Социално подпомагане“- Момчилград

Да отпадне визирания в Закона „квотен принцип“, според който „в случаите на услуги, които се предоставят на областно ниво, а не във всяка община, насочването ще бъде от всяка община в областта, но въз основа на предварително определени квоти“, тъй като това ще ограничи правото на достъп на потребителите.

Дирекция „Социално подпомагане“- Ардино

Да се даде възможност за планиране и финансиране на резидентна услуга за лице с физическо увреждане, каквато няма в съответната община, ако някое лице заяви желание и потребност от нея.

Всички посочени предложения са изпратени на създадената от Министъра на труда и социалната политика работна група за разработване на Закона за социалните услуги.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай