Проектозаконът за социалните услуги подложен на широко обществено обсъждане

Публикувана на 03 Юли 2018

Обществено обсъждане на проектозакона за социалните услуги се състоя в Областна администрация Кърджали.

Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Леман Али, а в дискусията взеха участие представители на държавни институции, местна власт и НПО, ангажирани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството и контрола на социалните услуги. Целта е в изработването на новото законодателство да бъдат привлечени максимално широк кръг лица и заинтересовани страни, а всички постъпили мнения и предложения да бъдат взети под внимание при подготовката на Закона. Проектът на Концепция на Закона за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на 8 юни т.г. на Правителствения портал за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.

По време на общественото обсъждане в Кърджали постъпиха следните предложения:

Регионална организация на Съюза на инвалидите:

Да се въведе личната помощ като услуга за всички хора с увреждания и тя да се регламентира в подготвящия се в момента Закон за социалните услуги. Да не се изработва отделен закон за всеки вид услуга, какъвто е проектозаконът за личната помощ. Да се включат много повече услуги, съгласно чл.19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Да не се определят срокове за актуализиране на Националната карта на социалните услуги, а тя да бъде отворена и да се допълва при необходимост.

Дирекция „Социално подпомагане“- Кърджали

При създаването на Националната карта да се спазва принципът на непрекъснатост, което означава социалните услуги на територията на всяка област да покриват нуждите на целия възрастов спектър - деца, младежи, пенсионери и т.н.

Да се въведе минимум на социалните услуги и равномерно разпределение на територията на различните общини. Да се формулират критерии за ефективност на социалните услуги.

Регионална дирекция за социално подпомагане-Кърджали

В Закона да бъде регламентиран редът за създаване, утвърждаване и актуализиране на Националната карта на социалните услуги, което ще рече да се знае за какъв период ще бъде създадена тази карта и дали ще се актуализира всяка година, кой орган ще я утвърждава и т.н. Да няма наслагване на един вид услуга на територията на една община - ако в едно населено място една социална услуга се ползва успешно известен период, то да не се разкрива същата в други населени места на същата община.

Дирекция „Социално подпомагане“- Момчилград

Да отпадне визирания в Закона „квотен принцип“, според който „в случаите на услуги, които се предоставят на областно ниво, а не във всяка община, насочването ще бъде от всяка община в областта, но въз основа на предварително определени квоти“, тъй като това ще ограничи правото на достъп на потребителите.

Дирекция „Социално подпомагане“- Ардино

Да се даде възможност за планиране и финансиране на резидентна услуга за лице с физическо увреждане, каквато няма в съответната община, ако някое лице заяви желание и потребност от нея.

Всички посочени предложения са изпратени на създадената от Министъра на труда и социалната политика работна група за разработване на Закона за социалните услуги.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай