17 са трудовите злополуки за първото полугодие на 2018-та

Публикувана на 27 Юли 2018

В областна администрация се състоя заседание на Областния съвет по условия на труд, председателстван от г-жа Леман Али, заместник областен управител.

Във форума взеха участие представители на работодателските организации, синдикатите, контролните органи. В дневния ред на заседанието бе включено представяне и обсъждане на два доклада: на Инспекцията по труда – за дейността й през първото полугодие и на НОИ – за трудовите злополуки през същия период. По информация на директора на ИТ инж. Ангелина Бабунска за първото шестмесечие на 2018-та са извършени 748 проверки в 592 предприятия, а установените нарушения са общо 4 912. Сред тях се открояват следните: наемат се лица на работа без писмен трудов договор /по този показател има ръст спрямо 2017 г/, продължават нарушенията от страна на работодателите при определяне на работното време - седмична и междудневна почивка и полагане на извънреден труд; не се спазва законодателството при наемане на непълнолетни и сезонни работници, забавят се работните заплати. В област Кърджали най-голям е делът на предприятията с нает персонал от 1 до 10 човека. Фирмите с 10 до 49 заети лица са малко над 6%, а предприятията с персонал от 50 до 249 лица – едва 1,4%.

Инспекторите са установили, че при командироване на работа в чужбина не се спазват новите изисквания в Наредбата за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Най-честите нарушения са свързани с липсата на договорено трудово възнаграждение, както и на неговото изплащане, което да съответства на размерите на трудовото възнаграждение в приемащата страна.

От КНСБ изнесоха данни, че броят на заетите по трудово и служебно правоотношение в областта по данни на МТСП непрекъснато се увеличава и в момента техният брой е 29 800. Синдикалистите повдигнаха въпроса за работещите в сивата икономика и обучението на комитетите по условия на труд в предприятията. Според Иванка Караколева, председател на РС на КНСБ, в частния сектор масово продължава да се плаща минимална работна заплата по ведомост, а разликата се дава на ръка.

Директорът на НОИ Свилена Янчева изнесе данни за трудовите злополуки в периода януари 2015 – юни 2018 г. За първото полугодие на 2018 г те са общо 17, с един смъртен случай.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай