ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНОТО ЗВЕНО ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА, НАСТАНЕНИ В ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

Местното звено за подпомагане и координиране на процеса по извеждане на
децата, настанени в Дома за медико-социални грижи /ДМСГД/ в Кърджали
проведе второто си заседание, свикано от областния управител Никола
Чанев, за да намери вариант за реинтеграцията им в семейна среда или
социална услуга.  На него писъстваха участниците в Областния координационен механизъм за деинституализация:  Регионална Дирекция “Социално подпомагане” и Дирекция “Социално подпомагане” Кърджали, ДМСГД, РЗИ, Община Кърджали и „Надежда и домове за децата-клон България”.
На заседанието се докладва успешното извеждане на шест деца  от ДМСГД гр.
Кърджали и предстоящото извеждане на още пет деца.

Част от децата са настанени в приемни семейства, други са осиновени, а останалите са настанени в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Отбелязано бе трудното намиране на приемни семейства за деца с увреждания. Обсъди се състоянието на новоизградения ЦНСТ с постоянна медицинска грижа, който през м. март трябва да поеме осем от останалите деца. Основен принцип при вземаните решенията е интересът на детето.

Участниците в срещата обсъдиха и необходимостта от още един ЦНСТ за деца и младежи с увреждане, както и възможността един от съществуващите центрове за здрави деца да бъде преобразуван в такъв.
Следващото заседание на местното звено с участието на социалните и
здравни власти ще се проведе на 06.03.2024 г.