Комисията по заетост одобри регионална програма за 580 922 лева

Регионална програма за заетост на стойност 580 922 лева ще се изпълнява в област Кърджали през настоящата 2024 г. Днес тя бе одобрена от Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, председателствана от областния управител Никола Чанев. По нея се предвижда да бъдат разкрити 106 работни места в рамките на 5 месеца за трайно безработни лица с цел осигуряване на трудови доходи и преодоляване на социалната им изолация. Целевите групи са младежи до 29 г, лица над 55-годишна възраст, хора с трайни увреждания, с нисък образователен ценз и др. Програмата ще стартира на 1 юли 2024 г.  На всяко работно място могат да бъдат назначавани безработни лица, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца. Работните места са разпределени между държавните институции и общините в съотношение 35 % към 65%. Гласувани са 8 проектни предложения. Наетите лица ще бъдат ангажирани в дейности, свързани с поддръжка на пътната инфраструктура, горите и опазването на околната среда, образованието, комунално-битовата сфера.