Конкурс за длъжност: Младши експерт в дирекция “АПОФУС”

  • Длъжност: Младши експерт в дирекция “АПОФУС”
  • Краен срок за подаване на документи: 30.08.2019г. 17:30ч
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.
  • Документация: