ГКПП – туристически трафик

ГКПП Маказа – Нимфея

Видеокамера 1 на трафика на ГКПП – Маказа

Видеокамера 2 на трафика на ГКПП – Маказа

ГКПП Златоград – Термес

Видеокамера за трафика на ГКПП – Златоград

Настоящото видеонаблюдение за туристическия трафик в реално време е със свободен достъп за потребителите  благодарение на проект „Smart Marketing Strategies for tourism in the Cross-Border Area“ с акроним  „SMS-CBA”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № B2.6c.12/01.07.2020 г. и Второ изменение (Amendment) към него, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с национален принос на Република България и Република Гърция по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България 2014-2020“.

Отговорност за поддръжката на системата и предоставяне на услугата се носи от ”ВИДЕОБГ НЕТ” ЕООД – СМОЛЯН, в качеството му на изпълнител, и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на програма ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България 2014 – 2020“.

При липса на сигнал или технически проблем, моля сигнализирайте на телефон +359 877 331 115