ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЕЩА НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО“ НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Във връзка с изпълнението на схема „Младежка заетост” Ви предоставяме кратка информация за приети промени в Критериите за избор на операция „Младежка заетост’’ , които значително облекчават работодателите да участват в нея и се състоят в следното:

Добавена е нова дейност – Осигуряване на заетост на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 9 месеца с осигурен ментор. Ментори могат да бъдат определени от работодателя негови служители/работници, назначени на трудово или служебно правоотношение, като възнаграждението на менторите е в размер 1/2 от минималната работна заплата. Възнаграждението на наетите лица от целевата група по проекта е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година.

В компонента „Обучение по време на работа“, „наставниците” се заменят с „ментори” и отпада изискването към тях да притежават поне 3 години трудов стаж/професионален опит по същата или сходна длъжност, по която се провежда обучението по време на работа. Ментори могат да бъдат определени от работодателя негови служители/работници, назначени на трудово или служебно правоотношение, като възнаграждението на менторите е в размер 1/2 от минималната работна заплата. Възнаграждението на включените в обучение лица е в размер на минималната работна заплата за страната.

В компонента „Стажуване“ се променя продължителността на договора за стажуване с работодател от 6 на до 9 месеца в зависимост от потребностите и предпочитанията на работодателя.

Срокът, в който работодател не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него, също е променен от „не по-малък от 12 месеца“ на „не по-малък от 6 месеца“ от подаване на Заявлението на безработното лице.   

Относно инициативата на Агенцията по заетостта „Да работиш (е) яко“ Ви информираме, че тя е насочена към всички хора, които не работят, не учат, не търсят работа, т.е. към така наречените „неактивни лица“, но с фокус към младите хора.

В рамките на кампанията се предвиждат съвместни мероприятия на институциите, бизнеса и обществеността, за да активираме заедно хората в трудоспособна възраст и да намерим верните пътеки към тяхната трудова реализация. Планираме провеждане на т.нар. „Дни на работодателя“ и други изнесени услуги в отдалечени населени места, райони или квартали с голям обхват безработни и неактивни лица, включително младежи. Чрез тях бюрата по труда заедно с работодател/и ще информират за възможностите и условията за работа, мотивират и интервюират потенциални кандидати за работа по местоживеенето им. Опитът ни показва, че тези изнесени форми на комуникация с младите хора са особено ефективни – пряко въздействат за активирането на неработещите лица, а бизнесът получава възможност за набиране на необходимите му кадри, вследствие на което се подобрява начина и стандарта на живот.

Считаме, че Вашата роля е ключова  в популяризирането и организирането на тази кампания чрез разпространяване на информацията за нейните прояви и събития сред бизнеса и населението в съответната територия.

Моля за Вашето съдействие кратката информация, която Ви изпращаме да бъде публикувана на официалната страница на Област Кърджали и предоставяна на работодатели, участващи в събития организирани от Областна администрация.

          Повече информация за условията на проект „Младежка заетост“ и кампанията „Да работиш (е) яко“ може да бъде открита на официалната страница на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg и във всички дирекции „Бюро по труда“ в страната.

          В очакване на ползотворно сътрудничество!