Областна администрация Кърджали предоставя възможност за електронно заявяване и предоставяне на административни услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция електронно управление. 

За да ползвате електронните услуги, като физическо или юридическо лице, в Единния модел, включително и тези на Областна администрация Кърджали е необходимо: 

- регистриран профил в Системата сигурно електронно връчване - ССЕВ (за физическите лица с квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ, за юридическите лица - КЕП);
- инсталиран Adobe Reader или друг софтуер, който поддържа четенето на динамични PDF форми;
- при необходимост от подписване на документ, инсталирано Квалифицирано удостоверение на квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

 

Електронни административни услуги на Областна администрация Кърджали 

Указание: За да заявите електронна услуга, предоставяна от Областна администрация Кърджали, ползвайте следната връзкаEAU

 

Изберета услуга от раздел "Услуги предоставяни от областните администрации":

 

Следвайте указанията на платформата! Попълнете коректно всяко падащо меню от формуляра. При попълване на заявлението и импортирането му в електронен вид, не променяйте наименованието на файла.

 Деловодна справка 

Справка по личен код за подадени в деловодството документи за извършване на услуга.

 

 

АНКЕТНА КАРТА

за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

 

 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ

Работно време на звено за административно обслужване в Областна администрация Кърджали


09.00 - 17.30 часа
телефон за връзка със ЗАО - 0361/ 60152

гр.Кърджали, бул.България 41, стая 102, ет.1

 

Държавна собственост

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

NAME OF THE ADMINISTRATIVE SERVICE

ТАКСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

SERVICE CHARGE

СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

TERM

ОБРАЗЦИ

ПРОЦЕДУРА

1

 

1960-Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

Issuance of an Order of seizure of a state property possessed or held without grounds, or used in a way different from its intended use, or where the need for it has expired

Не се заплаща

Free of charge

30 дни

30 days

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

2

1963-Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

Extracts from registers and property books for private and public state property

Не се заплаща

Free of charge

7 дни

7 days

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

3

1965-Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

Issuance of certificates evidencing that the property concerned has been delisted from the deeds books for properties constituting state property

-Обикновена услуга 10 лв.

-Бърза услуга 15 лв.

- Regular – 10 lv.

- Fast – 15 lv.

-7 дни

-3 дни

7 days

3 days

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

4

1970-Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

Drafting of state property deeds for plots of land included in the parcelling plans of the farm yards

Не се заплаща

 

Free of charge

30 дни

30 days

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

5

1971-Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост

Entry of management actions and the award of a concession for real property in the state property deeds drawn up

Не се заплаща

Free of charge

14 дни

14 days

 

Изтегли образец

 

 

Изтегли процедура

6

1972-Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

Issuance of certificates of existence or absence of a state property deed for a particular property

-Обикновена услуга 10 лв.

-Бърза услуга 15 лв.

- Regular – 10 lv.

- Fast – 15 lv.

-7 дни

-3 дни

7 days

3 days

 

Изтегли образец

 

 

Изтегли процедура

7

1973-Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и други за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

Drafting of private state property deeds for institutions, ministries, etc., for real property located in / out of the zoning plans of towns and villages

Не се заплаща

 

Free of charge

30 дни

30 days

 

Изтегли образец

 

 

Изтегли процедура

8

1978-Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

Issuance of certified copies of contracts, orders and other documents of interest to natural persons and legal entities, from the State Property Archive

Не се заплаща

 

 

Free of charge

7 дни

7 days

 

Изтегли образец

 

 

Изтегли процедура

9

1979-Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Issuance of certificates of the existence or absence of title restitution claims

-Обикновена услуга 15 лв.

-Бърза услуга 22.50 лв.

- Regular – 15 lv.

- Fast – 22.50 lv.

-7 дни

-3 дни

7 days

3 days

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

10

1983-Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Drafting of a corrective deed amending a state property deed

Не се заплаща

Free of charge

30 дни

30 days

 

Изтегли образец

 

 Изтегли процедура

11

1985-Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

Drafting of public state property deeds for institutions, ministries, etc.

Не се заплаща

 

Free of charge

30 дни

30 days

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

12

2388-Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

Entry of changes in circumstances regarding state property deeds

Не се заплаща

Free of charge

14 дни

14 days

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

13

2529-Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от имоти, държавна собственост – земеделски земи в границите на населените места и в поземления фонд

Issuance of a permit for the use of medicinal herbs grown on properties constituting state property – agricultural land within the boundaries of towns and villages, and land included in the Land Fund

Таксата се определя съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост.

The fee is determined in accordance with the Tariff of Fees, which are paid for the use of medicinal plants from land, forests, waters and water bodies - state property.

От 1 до 5 дни

1-5 days

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

 

Регионално развитие и териториално устройство

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

NAME OF THE ADMINISTRATIVE SERVICE

ТАКСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

SERVICE CHARGE

СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

TERM

 

      ОБРАЗЦИ

 

ПРОЦЕДУРА

1

1961-Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Authorization for the preparation of spatial development plans that cover areas spreading across more than one municipality, or foresee the construction of projects of functional - regional importance

Не се заплаща

Free of charge

1 месец

1 month

Изтегли образец

 Изтегли процедура

2

2389-Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Authorization for the elaboration of an Integrated investment initiative project

Не се заплаща

Free of charge

1 месец

1 month

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

3

1962-Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Issuance of a construction project commissioning certificate

Таксата се определя в зависимост от вида на обекта съгласно чл. 31в и чл. 31г от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

The fee is in accordance with Tariff No 14 for the fees collected in the MRDPW system and by the regional governors

1 месец

1 month

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

4

1964-Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации

Issuance of survey maps of properties from the records held in the archives of the regional administration offices

Таксата се определя по чл. 33 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

The fee is in accordance with Tariff No 14 for the fees collected in the MRDPW system and by the regional governors

1 месец

1 month

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

5

1966-Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

Issuance of reasoned requirements for the amendment of a detailed development plan that covers areas spreading across more than one municipality, or foresees the construction of projects of functional - regional importance

Не се заплаща

Free of charge

1 месец

1 month

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

6

1967-Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Providing clearance for conceptual investment projects for physical infrastructure facilities of scope and importance to more than one municipality

Таксата е съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

The fee is in accordance with Tariff No 14 for the fees collected in the MRDPW system and by the regional governors

1 месец

1 month

 

Изтегли образец

 

 

Изтегли процедура

7

1968-Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

Approval of an investment project– survey of completed construction and survey for the purpose of commissioning authorization

Таксата е съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

The fee is in accordance with Tariff No 14 for the fees collected in the MRDPW system and by the regional governors

1 месец

1 month

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

8

1969-Регистриране на технически паспорт на строеж

Registration of a technical data sheet of a construction project

Не се заплаща

Free of charge

1 месец

1 month

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

9

1974-Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Issuance of a building permit for physical infrastructure facilities of scope and importance to more than one municipality

Таксата е съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

The fee is in accordance with Tariff No 14 for the fees collected in the MRDPW system and by the regional governors

-По чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ – 1 месец

-По чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ – 7 дни

1 month / 7 days

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

10

1975-Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

Approval of amendments to an approved investment project

Таксата е съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

The fee is in accordance with Tariff No 14 for the fees collected in the MRDPW system and by the regional governors

1 месец

1 month

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

11

1976-Презаверяване на разрешение за строеж

Re-certification of a building permit

Таксата е съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

The fee is in accordance with Tariff No 14 for the fees collected in the MRDPW system and by the regional governors

1 месец

1 month

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

12

1977-Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал.2, т.5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройството на територията

Inclusion of a note in an issued building permit where amendments have been made in the approved investment project within the scope of material deviations under paragraph 2, items 5,6,7,8 and Art. 154 of the Spatial Development Act

Таксата се определя по реда на чл. 28, ал. 8 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

The fee is in accordance with Tariff No 14 for the fees collected in the MRDPW system and by the regional governors

1 месец

1 month

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

13

1980-Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

Adoption of executive documentation stating insignificant amendments in an approved investment project

Таксата е съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

The fee is in accordance with Tariff No 14 for the fees collected in the MRDPW system and by the regional governors

-По чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ – 1 месец

-По чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ – 7 дни

7 days /1 month

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

14

1981-Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една общинаи/или обекти с регионално значение

Approval of schematic or detailed investment projects for physical infrastructure facilities of scope and importance to more than one municipality

Таксата е съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители;

The fee is in accordance with Tariff No 14 for the fees collected in the MRDPW system and by the regional governors

1 месец

1 month

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

15

1982-Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

Issuance of certificates of spatial development circumstances

Таксата се определя по реда на чл. 32, т. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

The fee is in accordance with Tariff No 14 for the fees collected in the MRDPW system and by the regional governors

1 месец

1 month

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

16

1984-Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Approval of each of the parts of the integrated investment initiative project and issuance of a building permit

Таксата е съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и чл. 150, ал. 4 от ЗУТ.

The fee is in accordance with Tariff No 14 for the fees collected in the MRDPW system and by the regional governors

3 месеца след окомплектоване на преписката

3 months after completion of file

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

17

1986-Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план

Authorization for the preparation of a plan-excerpt from a Detailed development plan

Не се заплаща

Free of charge

1 месец

1 month

 

Изтегли образец

 

Изтегли процедура

18

2469-Издаване на заповед за учредяване на еднократно право на преминаване / прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

Establishment of right of way / construction of branches from public networks and physical infrastructure facilities through a state-owned property

Не се заплаща, но се дължи обезщетение по чл.210 от ЗУТ

Free of chargebut but compensation is due under Art.210 of SPA

30 дни

30 days

 

Изтегли образец

 

 

 Изтегли процедура

 

Други административни услуги

 

1

2134-Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Issuance of a certificate of insurable earnings (УП 2 Form )

Не се заплаща

Free of charge

14 дни

14 days

2

2133-Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Issuance of a certificate of employment and/or civil service of insured individuals(УП 3 Form )

Не се заплаща

Free of charge

14 дни

14 days

3

Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга.

Provision of consultations to ensure the legitimate interest of an individual or a legal entity under a legal administrative regime, which are provided under a regulatory act or are related to the issuance of an administrative act or the provision of another administrative service

Не се заплаща

Free of charge

30 дни

30 days

4

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на Националния осигурителен институт

Specification of differences between issued insurance certificate (UP2) and data about the insured person from the information system of the National Social Security Institute

Не се заплаща

Free of charge

14 дни

14 days

5

Предоставяне на достъп до обществена информация

Provision of access to public information

Услугата е безплатна, заплащат се само разходите по предоставянето й

Free of charge, only providing costs are paid

14 дни

14 days

 

 

Правни и административно-технически услуги

 

1

2972-Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

 5 лв. за документ

 24 часа

Изтегли образец


Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - чл. 3, ал. 1

 

 

 

Таксите се заплащат по сметка на Областна администрация Кърджали - BG58UBBS80023106217604 при ОББ – клон Кърджали или на място чрез пос терминал.

Повече информация относно административните услуги, предоставяни от Областна администрация Кърджали и информация за хода на преписки, можете да получите в звеното за административно обслужване - стая 102, ет.1. , на телефон 0361/ 60152, на е-mail или заявление чрез ССЕВ на ДАЕУ

 

ПРОТОКОЛ за устно заявление на услуга

ПРОТОКОЛ за регистриране на устни предложения, жалби и сигнали

Заявление за образуване на производство по процедура за комплексно административно обслужване

 

 

For more information about the administrative services offered by the Regional Administration you can obtain in room 102, 1st floor.

 

 Областна администрация Кърджали се задължава да приема електронни документи и изявления, издадени и подписани като електронни документи, съгласно изискванията на ЗЕУ и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

   Под „електронен документ“ се разбира всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията. То може да съдържа и несловесна информация.

  Приемането на електронни документи подписани с КЕП може да се извърши на място на гишето за административно обслужване с приемането на физически носител, по интернет чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ или по електронна поща.

  След регистриране на постъпил в администрацията входящ електронен документ се изпраща потвърждение до заявителя за получаването му. Потвърждението е електронен документ, който съдържа:

 уникален регистров идентификатор на получения документ;

 време на получаване на електронния документ;

 информация за достъп до електронния документ и всички приложени към него документи.

 

 

 

 


Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

ИНФОРМAЦИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ЗА ПРАВАТА ИМ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 

Документи

 

ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ

Молба за финансова компенсация – Приложение № 1 – изтегли

Списък с необходимите документи за разглеждане на молбата за финансова компенсация - Приложение № 2 – изтегли

Декларация по чл. 18, ал. 7 от ЗПФКПП - изтегли

ПРАВНА ПОМОЩ

Молба – декларация за предоставяне на правна помощ – изтегли

Молба за правна помощ до съда при образувано дело – изтегли

Декларация за семейно и имотно състояние – изтегли

ФОРМУЛЯР ЗА ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 6А, АЛ. 2 ОТ ЗПФКПП - Изтегли

ПРОТОКОЛ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОСТРАДАЛ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 6, АЛ.1 ОТ ЗПФКПП И ВРЪЧВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - Изтегли

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай