Интеррег Гърция-България

Публикувана на 22 Януари 2019

Съвместен Секретариат CP ITERREG V-А Гърция-България 2014-2020

В рамките на 5-тата покана за проектни предложения „Схема за безвъзмездна помощ за подпомагане на МСП (малки до средни предприятия ) за растеж и разширяване извън местните пазари“, която ще бъде открита на 15 февруари 2019 г., по Приоритетна ос 1: „Конкурентна и иновативна трансгранична зона“ Програмата за сътрудничество ITERREG VА “Гърция-България 2014-2020”, Управляващият орган на програмите за европейско териториално сътрудничество, Българският национален орган и Съвместният секретариат на Програмата за сътрудничество INTERREG V-А Гърция-България 2014-2020, организират информационни дни за потенциалните кандидати в двете страни, Гърция и България.

Датите на информационните дни са обявени на уебсайта на програмата http://www.greece-bulgaria.eu/article/90_5th-Call:-Info-Days-%E2%80%93-Save-thedates и са както следва:

  • Петък, 1 февруари 2019 г. в Солун, Гърция
  • Четвъртък, 7 февруари 2019 г. в Благоевград, България
  • Сряда, 20 февруари 2019 г. в Александруполис, Гърция
  • Сряда, 20 март 2019 г. в Хасково, България

Устен превод на английски, гръцки и български език ще бъде осигурен по време на всички информационни дни. В допълнение, участниците ще имат възможност да си взаимодействат чрез В2В срещи, които ще бъдат организирани в рамките на събитията.

Предварителната регистрация е задължителна за всички информационни дни. Регистрацията за 1-ви Информационен ден в Солун (1/2/2019) вече е отворена. Следвайте връзката по-долу, за да се регистрирате за събитието: http://www.greece-bulgaria.eu/event/37_5th-Call:-Registration-for-the-1st-Info-Day-(1-2-2019)-is-now-open!-

Регистрацията ще остане отворена до понеделник на 28/1/2019. Точното място и дневният ред на събитието ще бъдат обявени скоро на уебсайта на програмата.

На потенциалните бенефициенти се препоръчва да посещават уебсайта на програмата http://www.greece-bulgaria.eu/ редовно за актуализации и / или възможни преразпределения относно поканата и информационните дни.

Повече информация за поканата можете да намерите тук: 

http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-GREECE-BULGARIA-2014-2020-

 

 

 

 

 


 

Thessaloniki, 16/1/2019 Joint Secretariat CP INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020

In the framework of the 5th Call for Project Proposals "Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local markets" that will open on the 15th of February 2019, under Priority Axis 1: "A Competitive and Innovative Cross-Border Area" of the Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020", the Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes, the Bulgarian National Authority and the Joint Secretariat of the INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme, are organizing Information Days for potential applicants in both countries, Greece and Bulgaria.

The dates for the Info Dayshave been announced on the Programme's website (http://www.greece-bulgaria.eu/article/90 5th-Call:-Info-Days-%E2%80%93-Save-the- dates) and are the following:

  • Friday, the 1st of February 2019 in Thessaloniki, Greece
  • Thursday, the 7th of February 2019 in Blagoevgrad, Bulgaria
  • Wednesday, the 20th of February 2019 in Alexandroupoli,Greece
  • Wednesday, the 20th of March 2019 in Haskovo, Bulgaria

Interpretation in English, Greek and Bulgarian will be provided during all Info Days. In addition, attendees will have the opportunity to interact through B2B meetings that will be organized in the framework of the events.

Pre-event registration is obligatory for all Info Days. The registration for the 1st Info Day in Thessaloniki (1/2/2019) is now open. Follow the link below to register to the event: http://www.greece-bulgaria.eu/event/37 5th-Call:-Registration-for-the-1st-Info-Day-(1-2-2019)-is-now-open!-

The registration will remain open until Monday the 28/1/2019. The exact venue and the agenda of the event will be announced soon on the Programme's website.

Potential Beneficiaries are advised to visit the Programme website (http://www.greece-bulgaria.eu) regularly for updates and/or possible rearrangements regarding the Call and the Info Days.

More information about the Call can be found here:http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6 5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-GREECE-BULGARIA-

2014-2020-

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай