Комисията по заетост одобри държавния план прием за учебната 2019/2020 г

Публикувана на 14 Февруари 2019

На първото си заседание за 2019 –та Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие съгласува държавния план-прием за учебната 2019/2020 г.

Предложението е съобразено с броя на учениците, завършващи седми клас,    които са 1 211, с потребностите на трудовия пазар, социално-икономически и демографски профил на региона, възможностите на училищната мрежа и реализацията на план-приема през последните 5 г. Комисията одобри 59 паралелки в 8 клас, от които 26 професионални и 33 профилирани. Съотношението между професионалното и общото образование е 44% : 56%, като сме се постарали да запазим палитрата от професии и специалности и да гарантираме равен достъп на учениците до професионално образование, изтъкна началникът на РУО Гроздан Колев. Новост е дуалната форма на обучение по специалността „Електрообзавеждане на производството“ в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“. Предложени са две нови професии - строителен техник /транспортно строителство в ПГС – Кърджали и помощник-възпитател в ПГ „Руска Пеева“ – Джебел. Възстановени са и две специалности, за които има недостиг на пазара на труда – електрообзавеждане на транспортна техника в ПГЕЕ и производство на хляб и хлебни изделия в ПГ ТХВП – Момчилград. Тази година акцентът в план-приема е върху т.нар. STEM – профили – или обучението по природни науки и инженерни науки, технологии и математика, подчерта Гроздан Колев.

На заседанието бе приет и докладът за изпълнение на Регионалната програма за заетост на област Кърджали за 2018 г, по която са изразходвани 269 262 лева и са осигурени доходи на 76 безработни за срок от 6 месеца. Форумът бе ръководен от заместник областния управител Леман Али.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай