Провеждане на консултативна среща за определяне състава на Районна избирателна комисия (РИК) за произвеждане на избориза членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

Публикувана на 27 Март 2019

ДО

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“

 

КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС“

 

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“

 

ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

 

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

 

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“

 

ДРУГИ ПАРТИИ И КОЛАЛИЦИИ

 

 

П О К А Н А

ОТНОСНО: Провеждане на консултативна среща за определяне състава на Районна избирателна комисия (РИК) за произвеждане на избориза членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            На основаниечл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 53 на Президента на Република България (обн. в „ДВ“ бр. 24 от 2019 год.) Ви изпращам настоящата покана за участие в провеждането на консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия (РИК)в Девети Кърджалийски изборен район за произвеждане на избори за членове на Европейски парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 год.

Срещата ще се проведе на 28 март 2019 год. (четвъртък) от 11:00 часа в зала № 301, ет. 3 на Областна администрация Кърджали, бул. „България” № 41, гр. Кърджали.

            I. Областните управители провеждат консултации за съставите на РИК с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44 – то Народно събрание и партиите и коалиции от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:

            Парламентарно представени партии и коалиции са:

            - Партия ГЕРБ;

            - Коалиция „БСП за България“;

            - Партия „ДПС”;

            - Коалиция „Обединени патриоти”;

            - Партия „Воля“.

            Партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени:

            - Коалиция „Реформаторски блок“;

            - Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“.

Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции.

II.Преди провеждане на консултациите при областния управител, партиите и коалициите депозират в деловодството на Областна администрация Кърджали:

            а)писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

            б)заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

            в)пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

            г)копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

            д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 2, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1 към Решение № 8-ЕП от 26.03.2019 год. на ЦИК).

           

III. Състав на Районната избирателна комисия

Районната избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в една и съща РИК. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Общият брой на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се определя според броя на мандатите за народни представители за съответния район, както следва:

- за райони с до 9 мандата включително – 13 членове;

- за райони с 10 и повече мандата  – 17 членове.

Извън броя на членовете на РИК, посочени по-горе, партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по 1 член в комисиите.

При назначаването на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 19.03.2019 г., като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

При спазване на горните правила съставът на РИК Кърджали с 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите, е както следва: за партия ГЕРБ – 5 членове, за коалиция „БСП за България“ – 4 членове; за партия „ДПС” – 1 член, за коалиция „Обединени патриоти“ – 2 членове, за партия „Воля“ – 1 член.

            IV.Изисквания към членовете на РИК:

За членове на РИК се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и „е“ се установяват с декларация, а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи).

На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по...“ до 25.05.2007 г. – влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).

Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

            Приложение: Декларация по чл.60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 1 към Решение № 8-ЕП/26.03.2019 год. на Централна избирателна комисия).

НИКОЛА ЧАНЕВ

Областен управител

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай