ОБЛАСТНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА

ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

КЪРДЖАЛИ, 2019 Г.

(Формирана в рамките на проект на МОН

„Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“)

Утвърдена със Заповед №РД-09-176/02.10.2019 г. на Областния управител на Област Кърджали 

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ИНСТИТУЦИЯ

             ДЛЪЖНОСТ

1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СЕВДА КОСТАДИНОВА КАМБУРОВА

Областна администрация Кърджали

Замeстник областен управител

2.

ЗАМЕСТНИК –ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ЙОАНА КРАСИМИРОВА ТАШЕВА - ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР

РУО Кърджали

Старши експерт

3.

СЕКРЕТАР

 

ВИЛДАН САМИ СЕФЕР - ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР

Областна администрация Кърджали

Старши експерт

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

   

4.

СТЕЛА СЕВДАЛИНОВА ДИМИТРОВА

Община Кирково

Началник отдел «ОКЗСДСТ»

5.

ШИРИН ЕМИН     СЮЛЕЙМАН

Община Кърджали

Директор дирекция „Хуманитарни дейности“

6.

МЮЗЕЙДА ШЮКРИ ПАШАЛЛЪ

Община Момчилград

Началник отдел „Хуманитарни дейности”

7.

СВЕТЛА ВЕСКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

КРИБ

Управител на НЕА ГЕРМАНИКА ООД Кърджали

8.

ДАНИЕЛ ТОЧЕВ ДЕЛЧЕВ

Съюз за стопанска инициатива (ССИ) Кърджали

Председател

9.

РОСИЦА САШЕВА ЧАВДАРОВА

Дирекция „БТ“ Кърджали

Главен експерт в отдел „Активна политика на пазара на труда“

10.

ДОРА МИТКОВА ХРИСТОВА

Областен информационен център Кърджали

Управител     

11.

ДОНКА ПАСКАЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ПГ по икономика „Алеко Константинов” Кърджали

Заместник-директор по учебната дейност

12.

КРЕМЕНА ИЛИЕВА СЛАВОВА

ПГ по туризъм "Проф.   д-р Асен Златаров" Кърджали

Заместник-директор по учебно-производствената дейност

13.

ТАНЯ СТОЯНОВА ИЛИЕВА

ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ Кърджали

Старши учител

14.

МОАЗЕС РЕДЖЕБ ФАИК

ОУ „П.К. Яворов“ Кърджали

Старши учител в прогимназиален етап

15.

ИНЖ. НИНА СТЕФАНОВА САНДЕВА

"Европартнер" ЕООД

Управител

16.

ГАБРИЕЛА ДИМКОВА ЩИНОВА

Регионален експертно-консултантски информационен център „Читалища”

Кърджали

Експерт

17.

ИВЕТА ЗДРАВКОВА ФИЛИПОВА

Регионална библиотека „Н.Й. Вапцаров“ Кърджали

Завеждащ отдел „Методичен“

18.

РУМЯНА ЦОНЕВА ПРОФИРОВА

КТ Подкрепа Кърджали

Председател на образователния синдикат

19.

ИВАНКА ДАФИНОВА КАРАКОЛЕВА

КНСБ

Областен координатор

20.

РОСИЦА МИЛЧЕВА СРЕДКОВА

Сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава”

Председател

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай