Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 

Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ (отменен)
№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност линк към подадените деклараци
1 Събина Иванова Сюлюкчиева Главен секретар на ОА  изтегли
2 Веселин Кирилов Костов Служител по сигурността на информацията  изтегли
3 Мария Петрова Козарева Главен счетоводител  изтегли
4 Радостина Красимирова Камберова Старши счетоводител  изтегли
5 Елена Стефанова Златанова Главен юрисконсулт  изтегли
6 Айсун Гюрсел Ферад Юрисконунсулт  изтегли
7 Мария Кирилова Милчева Старши експерт "Административно обслужване"   изтегли
8 Дора Георгиева  Василева Директор на дирекция "АКРРДС"  изтегли
9 Катя Павлова Димова Главен експерт   изтегли
10 Ангел Георгиев Варелов Главен експерт   изтегли
11 Таня Стоянова Иванова Главен експерт   изтегли
12 Юксел Сали Ибрям Главен експерт   изтегли
13 Вилдан Сами Сефер  Старши експерт  изтегли
14 Жени Кирилова Петрова Младши експерт  изтегли
15 Росица Димитрова Васева Младши експерт  изтегли
16 Станка Ангелова Стоева Младши експерт  изтегли
17 Николай Григоров Димов Главен специалист  изтегли
18 Михаела Иванова Иванова Специалист  изтегли
19 Милена Кирова Димитрова Експерт " Връзки с обществеността"  изтегли
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай