Информация относно опазване на околната среда

Публикувана на 27 Юли 2014

1. Сектор „Хоризонтално законодателство”
Директива 2007/2/Eо На Европейския Парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/2007_2_bg.pdf

Директива 2004/35/ЕО от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щетиhttp://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/DIRECTIVE%202004%20BG.doc

Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/Directive1985L0337.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/Directive2003-35-EC-bg.doc

2. Сектор „Качество на въздуха”
Рамковата директива 96/62/ЕС за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%2096-62%20BG.doc

Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/32008L0050bg.pdf

Директива 1999/30/ЕС относно норми за съдържание на серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (първа дъщерна)  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%2099-30%20BG.doc

 

Директива 2000/69/ЕС относно норми на допустими емисии на бензен и въглеродни оксиди в атмосферния въздух  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%202000-69%20BG.doc

 

Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 Декември 2004 година относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Prevod_Direktiva_2004-107-EO.doc

 

Директива 2001/80/ЕС относно ограничаване на емисиите от определени замърсители, изпускани в атмосферния въздух от големите горивни инсталации 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%202001-80%20BG.doc

Директива 2001/81/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Directive_2001_81_bg.pdf

 

Директива 94/63/ЕС за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения (ЛОС) при съхранение и превоз на бензини между терминали и бензиностанции  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Directive_94_63_bg.pdf

 

Директива 98/70/ЕС , изменена и допълнена с Директива 2003/17/ЕС относно нормите за съдържание на вредни вещества в бензините, газьола за промишлени и комунални цели и дизеловото гориво 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir_98_70_bg_cons_text.pdf

 

Директива 99/32/ЕС относно намаляване съдържанието на сяра в определени течни горива  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/DIRECTIVA_32_99.doc

 

Директива 2005/33/ЕС, изменяща Директива 99/32/ЕС  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Directive_2005_33_bg.pdf

 

Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Directive_2009_30_bg.pdf

 

Директива 99/13/ЕС за ограничаване на емисиите от ЛОС при определени промишлени дейности    
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir_1999_13_BG.pdf

 

Директива 2004/42/ЕО от 21 април 2004 година относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/D%202004-42.doc

Директива 2008/101/ЕО На Европейския Парламент И На Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/l_00820090113bg00030021.pdf

 

Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. въвеждаща схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и изменяща Директива на Съвета 96/61/ЕС (Текст, отнасящ се за Европейското икономическо пространство) 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/!!Directive%202003%20-bg.doc

 

Директива 2004/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, по отношение на проектните механизми, предвидени в Протокола от Киото 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/D%202004-101.doc3. Сектор “Управление на отпадъците
Рамковата директива 75/442/ЕЕС за отпадъците
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/translations_eu/31975L0442_waste%20framework.doc

Директива 91/689/EИО на Съвета от 12 декември 1991 година относно опасните отпадъци
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31991L0689:BG:PDF

4. Сектор „Качество на водите”
Рамковата директива 2000/60/ЕС за водите
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/Directive_2000_60_BG.pdf

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места, изменена с Директива 98/15/ЕЕС
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31991L0271_wastewater%20treatment1.doc

5. Сектор „Защита на природата”
Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/92-43-EIO-BG.pdf

Директивата за птиците 79/409/ЕС
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%2079%20409%20ptici%2011.doc

Конвенция за биологичното разнообразие, ратифицирана на 29.02.1996 г., в сила за р българия от 16.07.1996, обн. Дв, бр.19/1999 г.
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBIO.doc

Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция) 
http://www.biodiversity.bg/files/File/02_con_migrirastitevidive.pdf

 

Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (Вашингтонска конвенция):
http://www.customs.bg/document/3031

 

Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство: 
http://mc.government.bg/files/151_10.6.KONVENCIA_1.doc
 
Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска конвенция) 
http://www.biodiversity.bg/files/File/05_con_vlazni_zoni.pdf


6. Сектор „Индустриално замърсяване и управление на риска”
Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/industrial/bg/directives/Directive_2008_1_Bg.pdf

Директива Севезо 96/82/ЕС
http://www.riosv.icon.bg/items/documents/102_1.doc

7. Сектор “Химикали и генетично модифицирани организми
Директива 2006/121/EО, изменяща Директива на Съвета 67/548/EИО за сближаването на законите, наредбите и административните разпоредби относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества, с цел адаптирането й към Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), установяващ Европейска Агенция по Химикали    
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/chemicals_gmo/Directive_2006_121_EC_REACH_BG.doc

Директива 1999/45/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 31 май 1999 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (отменя се, считано от 1юни 2015 г. - виж Регламент 1272/2008) 
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:28:31999L0045:BG:PDF


Директива 98/8/ЕС за пускане на пазара на биоцидни продукти  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/chemicals_gmo/DIr_98-9-BG.doc

Директива 2001/18/ЕЕС, отменяща Директива 90/220/ЕЕС относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда 
Директива на Съвета 98/81/ЕС от 26 октомври 1998, изменяща Директива 90/219/ЕЕС за работата в затворена система с генетично модифицирани микроорганизми
www.trc.government.bg/euro_documents/download/84728. Сектор „Шум”
Директива 2000/14/ЕС за шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/32000l0014_noise_outdoors.doc


9. Сектор „Минни отпадъци”
Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменението на Директива 2004/35/ЕО
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/mine/D_2006_21_EO.pdf

Рамкова конвенция на ОН по изменение на климата

http://www.moew.government.bg/international/conventions/climate/climate.html

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай