Област Кърджали разполага с необходимата мрежа от учебни заведения с оптимална за досегашните потребности структура за общо образование, професионална подготовка и получаване на висша образователна степен.
В областта функционират 175 бр. учебни заведения, както следва: 
     -     детски градини -74;
     -      училища – 87;
                   начални – 2;
                   основни – 53;
                   СОУ – 15;
                   духовна гимназия – 1;
                   профилирана гимназия – 1- ГПЧЕ „Христо Ботев”
                   специални училища -1;
                   професионални гимназии 13;
                   професионален колеж – 1;
     -     обслужващи звена - 10;
     -     домове за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи – 1;
     -     висши учебни заведения – 3 
      По общини:
   1.  Ардино: училища– 9 бр., обслужващи звена – 1бр., детски градини – 5 бр.;
   2.  Джебел: училища– 7 бр., обслужващи звена – 1бр., детски градини – 8 бр.;
   3.  Кирково: училища– 9 бр., обслужващи звена – 0 бр., детски градини – 19 бр.;
   4.  Крумовград: училища– 12 бр., обслужващи звена – 2 бр., детски градини – 8 бр.;
   5.  Кърджали: училища– 33 бр., обслужващи звена – 4 бр., детски градини – 24 бр., висши учебни заведения – 3 бр.; професионален колеж – 1 бр
   6.  Момчилград: училища– 9 бр., обслужващи звена – 2 бр., детски градини – 7 бр.;
   7.  Черноочене: училища– 7 бр., обслужващи звена – 0 бр., детски градини – 3 бр..
На територията на областта / предимно в общинските центрове / функционират и 7 общежития и пансионни. 
В сферата на образованието в областта съществуват редица проблеми, а именно:
Седемте общини в областта, разположени в Югоизточните Родопи са с характерен планински и полупланински пресечен терен, с голям брой малки селища и махали, с недостатъчно развити комуникационни връзки и инфраструктура. Демографските им параметри се определят от нисък прираст на населението в последните десет години. Засилващата се миграция довежда някъде до драстично обезлюдяване на селища и намаляване на броя на учениците, водещо до закриване на училища.
Всичко това рефлектира по своеобразен начин върху състоянието на училищната мрежа и образователния процес, създава допълнителни затруднения при изграждането на оптимален модел на училищната мрежа, която се характеризира с разпокъсаност и неефективност. 
В различните видове училища, в зависимост от това къде се намират, в малка община,   или   в   отдалечено   място   от   общинския   център,   се   допуска   ниска пълняемост на паралелките или слети класове.
Като тенденция се очертава намаляване на броя на учениците, респективно и на паралелките.
Материално - техническа база
В голяма част от училищата на областта вследствие на реализирани проекти материалната база е осъвременена.
Спечелените проекти за 2007/2008 година могат да се групират в следните направления:
    - Интеркултурно сътрудничество и интеграция;
    - Компютърни мрежи и технологии;
    - Програми насочени срещу насилието и дискриминацията;
    - Програми в областта на науката, културата, изкуствата и  спорта;
    - Европейски стандарти в професионалното обучение;
    - Човешки права и отговорности;
    - Евроинтеграция;
    - Подобряване на материалната база.
Материално - техническата база е почти изцяло обновена и отговаря на съвременните изисквания за модернизация на образованието. Нейното подобряване се извършва чрез основни ремонти (обновяване на интериора в класните стаи, обзавеждане на нови компютърни кабинети и лаборатории по химия и физика).
Като тенденция е заложено изработването на държавни образователни изисквания, касаещи материално-техническата база, компютризиране на училищата, разширяване на параметрите от разработването и участието в проекти и програми, съдействието на училищните настоятелства, което ще доведе до привличането на различни източници на средства.
Кадрово обезпечаване
Учебния процес е кадрово обезпечен с правоспособни учители. Преобладаващ е процентът на учителите с образователно - квалификационна степен " Бакалавър" и " Магистър". Учителите с образователно - квалификационна степен " специалисти", преподаващи по няколко учебни предмети, са предимно в малките населени места. Незначителен е процентът на неправоспособните учители, които се срещат най-често при учебни предмети с малък брой часове и в училища с малък брой паралелки, предимно по чужд език.
Като тенденция се очертава назначаване само на правоспособни учители. На лице е стремеж за придобиване и повишаване на професионално-квалификационните степени.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай