1. Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа
Без определен срок за кандидатстване
http://www.eufunds.bg/index.php?cat=203

2. BG161PO001/1.4-01/2007 
Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали"
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=331

3. BG161PO001/1.1-04/2008
 
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали."
Конкретният бенефициент по Процедурата за директнио предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е Агенцията по заетостта.
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=330 

4. BG161PO001/1.1-03/2008 
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали."
Конкретният бенефициент по Процедурата за директнио предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е Агенцията по социално подпомагане.
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=329 

5. BG161PO001/1.1-02/2008 
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали."
Конкретният бенефициент по Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е Министерство на образованието и науката.
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=328

6. BG161PO001/5-01/2008
 
“Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
Конкретен бенефициент по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е ГД "Програмиране на регионалното развитие" - Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=327

7. BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", приоритетна ос 5 „Техническа инфраструктура”
Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 октомври 2012 г, 16:00 ч.
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=566

8. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

9. BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие". Краен срок за подаване на проектни предложения: 11 януари 2013 година. 
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=609 


 Транспорт
Без срок за кандидатстване
http://www.optransport.bg/

                                                                                      Административен капацитет


1. Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”, 
област на интервенция 1.1. „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, операция 1.1.1.„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, 
BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”
Без определен срок за кандидатстване
http://www.eufunds.bg/index.php?cat=830

2. Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, област на въздействие 1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”, операция 1.2.1. „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура”
BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”.
Без определен срок за кандидатстване
http://www.eufunds.bg/index.php?cat=810

3. Приоритетна ос 1: „Развитие на икономикабазирана на знанието и иновационни дейности”, област на интервенция  „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, операция 1.1.1.„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”,
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”.
Без определен срок за кандидатстване
http://www.eufunds.bg/index.php?cat=811

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай