Съдът отмени оспореното от областния управител решение на ОбС за гробищните паркове

Публикувана на 01 Юли 2015

Административният съд се произнесе в полза на областния управител Илия Илиев и отмени оспорено от него Решение на ОбС - Кърджали от 25 март 2015 г, с което се отменя досега действащата Наредба за управление и ползване на гробищните паркове и се приема нова. Магистратите намират, че е налице съществено нарушение на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, тъй като не са оповестени мотивите за приемането на нова наредба. Съставителят на проекта е бил длъжен да публикува проектонаредбата на интернет-страницата на общината заедно с мотивите, като предостави на заинтересованите лица най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по тях, което не е направено. Оповестяването на мотивите осигурява необходимата яснота защо се налага приемането на нова наредба и какви ще бъдат последиците от тях. Това задължение е императивно и е пряко свързано с изискванията за обоснованост, стабилност и откритост на управлението, още повече когато се касае за трайно задоволяване на обществени потребности, категорични са магистратите. Това е и основната причина за отмяна на оспореното от областния управител решение.

По неговите думи, органите на местната власт трябва да осигурят максимална гласност на вземаните от тях решения и да защитят интересите на гражданите. Със същия казус съдът се е сблъскал и при отмяна на текстове от Наредбата за местните такси и услуги, когато е липсвала публикация на самия проект за изменение на подзаконов нормативен акт. Административните съдии намират за основателно и възражението на областния управител, че има противоречие между Наредбата за гробищните паркове и Наредбата за опазване на обществения ред, в които за идентични административни нарушения се налагат различни по размер санкции. По този начин се създават предпоставки едно и също деяние да се санкционира по реда на два различни нормативни акта и с различни по размер глоби, по усмотрение на наказващия орган, което е недопустимо.

Въз основа на горепосочените аргументи съдът намира за незаконосъобразно решението на ОбС и го отменя.

Това е второто дело, спечелено от областния управител Илия Илиев срещу решения на ОбС – Кърджали. Първото бе за неправомерното разместване на павилионите „Лафка".

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай