Стани доброволец!

Публикувана на 03 Септември 2015

 Защо е важно да станеш доброволец

      Пожарите и бедствията вече са ежедневна реалност и предизвикателство. Няма държава, която в подобни ситуации да се справи успешно разчитайки само на силите на институциите, без помощта на гражданите.

      Доброволците в отделни населени места са онези, специално обучени за целта хора, които първи да окажат необходимата помощ и подкрепа, да организират действията до пристигане на професионалните служители. Това са гражданите, които съдействат на професионалистите при пожари, бедствия и аварии.

      Мисията на доброволеца е благородна – той помага на хората в беда, спасява човешки живот. Изпълнението на тази мисия създава удовлетвореност и чувство на изпълнен дълг.

      Получаване на възможност за гражданите и обществото да участват в опазването на собствените им домове и имущество, архитектурните и природни богатства в населените места от пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

Създаване на доброволните формирования

      Създаването и организирането на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на пожари, бедствия и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях в Република България е регламентирано в Закона за защита при бедствия.

      Доброволни формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет.

      Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС), като изпълняват следните основни дейности по защитата на населението: спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване, извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Как можеш да станеш доброволец

      Да станеш доброволец е акт на свободна воля.

      Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 годинифизическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не еосъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

      Лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на пожари, бедствия и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

      Желаещият да бъде доброволец, следва да се обърне към кмета на общината по постоянен или настоящ адрес и да подаде писмено заявление за включване в регистъра на доброволните формирования.

Възнаграждение на доброволците

      За времето за обучение, както и при изпълнение на задачи, доброволецът получава възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и размери определени от Министерски съвет.

      Доброволците имат право да получават дърва за огрев по реда на чл. 140, ал. 9, т.1 от Закона за водите.

      Доброволците може да бъдат освобождавани от заплащане на местни данъци и такси или заплащат такси в намален размер съгласно Закона за местните данъци и такси.

      Доброволците могат да получат право на преференциално паркиране в районите, определени за кратковременно паркиране.

      Доброволците могат да бъдат частично или изцяло освобождавани от заплащане на месечни такси за общински детски заведения или децата да получават допълнителни точки при кандидатстване в тях.

      Размерите на възнагражденията на доброволците се определят съобразно извършените дейности:

  • за обучение с продължителност до 10 дни ежегодно сто на сто от минималната часова работна заплата за страната, пропорционално на часовете на участие в обучението.
  • за изпълнение на спасителни задачи за защита при бедствия до 20 дни годишно, двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната пропорционално на отработените часове на участие в дейностите. Като върху размерите на възнагражденията се дължат и съответните задължителни осигурителни вноски.

      В сумата от 50 лв., определена за обучение влизат - разходи по обучението, пътни, дневни. Тази сума се дава за преминаване на първоначален курс на обучение на всеки доброволец.

      Сумата от 150 лв. е за застраховка срещу злополука /еднократно за годината/, за която кметът на общината е длъжен да застрахова доброволеца срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните му задължения.

      Сумата от 1000 лв. се предоставя на кмета за осигуряване на облекло и защитни средства на доброволеца със срок на ползване от две години.

      При извършване на дейности доброволците могат да ползват и собствени технически средства, ако те са определени в договора с кмета на общината, като разходите по тяхното използване се възстановяват по реда на раздел II от Правилника за организация и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

      От вакантните длъжности за Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, могат да бъдат определяни длъжности за провеждане на конкурс с доброволци по смисъла на чл. 40 от Закона за защита от бедствия, които са регистрирани като такива не по-малко от две години, завършили са първоначално обучение и членството им в доброволните формирования не е прекратено към датата на обявяване на конкурса.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ КЪРДЖАЛИ

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай