ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Публикувана на 04 Септември 2015

На 1 и 2 септември 2015 г. в град Велинград се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на г-н Трендафил Величков – областен управител на област Пазарджик. На заседанието присъстваха: г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта информационните технологии и съобщенията; представители на министерствата; областните управители от областите в ЮЦР; кметове и представители на общини от област Пазарджик и ЮЦР; представители на синдикални и браншови организации, НПО и академичните среди.
Г-н Трендафил Величков запозна присъстващите с актуални проблеми на област Пазарджик. В тази връзка РСР на ЮЦР взе няколко решения, с които заяви своята подкрепа относно: изграждането на републикански път Републикански път III-8003 „Пазарджик – Стрелча"; инициативата за създаването на икономическо портфолио на ЮЦР; изграждането на индустриална зона „Родопи-Пазарджик".

По време на заседанието бяха обсъдени редица възможности за развитие на туризма на територията на ЮЦР. Бяха представени ключовите обекти:
- Високопланински спортно-туристически комплекс „Сютка" /област Пазарджик/;
- Спортно-туристически център „Перелик" /област Смолян/.
В тази връзка РСР на ЮЦР взе решения, с които заяви своята подкрепа относно изграждането на тази важни туристически обекти.
По време на заседанието представител от Националния център за териториално развитие информира относно напредъка по изготвянето на Подпрограма за развитието на район Родопи, която е част от Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони. Този стратегически документ се разработва в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. Основната цел е преодоляването на икономическата изостаналост на въпросните райони, привличане на инвестиции, повишаване заетостта на населението в трудоспособна възраст и допринасяща за намаляване на различията между българските райони.
Представител на АПИ информира Регионалния съвет относно предвидените за рехабилитация пътища от републиканската пътна мрежа на територията на ЮЦР за периода 2015-2017 г.
На заседанието бе засегната и темата за децентрализацията. Бе представен и обсъден проект на Стратегия за децентрализация на държавното управление за периода 2016 - 2025 г.
Г-жа Даниела Опълченска – секретар на РСР на ЮЦР, направи отчет за изпълнението на решения на РСР на ЮЦР от предходни заседания на Съвета.
По време на заседанието бе обсъден и приета Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за 2016 г.
РСР на ЮЦР взе решение да се предостави възможност на всеки член на Съвета, който има предложения за промени в Закона за публично-частното партньорство, да ги предостави на г-н Никола Белишки – кмет на община Панагюрище. Той ще има ангажимент на следващото заседание на РСР на ЮЦР да представи проект с готови текстове, които да бъдат изпратени в Министерски съвет с цел да се осигури подкрепа за внасянето им в Парламента.
По време на заседанието РСР на ЮЦР подкрепи със свое решение искането на областния управител на област Кърджали – г-н Илия Илиев, относно разширение на ГКПП-Маказа, с оглед на постоянно нарастващия трафик през пункта.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай