Кръгла маса обедини институциите в решаването на казуси в подкрепа на децата и семействата

Публикувана на 11 Септември 2015

IMAG04501

На 10 септември в областната администрация се състоя Кръгла маса на тема „Междуинституционалното сътрудничество – модел за работа в процеса на деинституализация». Събитието е част от проекта „Областен координационен механизъм - модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури", изпълняван по програмата за подкрепа на НПО в България с европейско финансиране.

Форумът бе открит от заместник областния управител Селвие Ахмед, която заяви, че настоящата Кръгла маса е положителна стъпка напред в процеса на деинституализация, а партньорството между институциите e гарант за оптимизиране на процесите в областта. Местният координатор по проекта Иванка Таушанова запозна присъстващите с основната цел, идея, визия и принципи на Областния координационен механизъм по деинституализация, чиято мисия е да подкрепи децата и семействата в риск да живеят заедно като осигури възможно най-адекватния и бърз подход при търсене и вземане на решения за конкретни случаи с поемане на ангажименти от членовете му. След проведените четири заседания, две обучения и при решаването на двата казуса са налице промяна на мисленето и повишено доверието между представителите на различни институции.
Директорът на РДСП Нермин Мехмед запозна присъстващите с резултатите от реализираните проекти, като проекта „Детство за всички" на ДАЗД в партньорство с АСП и МЗ. В резултат на реализирани проекти от община Кърджали и Момчилград, финансирани по ОП „Регионално развитие" и ОП "Развитие на селските райони" са построени, оборудвани и обзаведени 4 Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище в област Кърджали, а с реализираните проекти, финансирани по ОП "Развитие на човешките ресурси", се предоставят социалните услуги от резидентен тип в общността.
По време на ползотворния диалог между представителите на социалните служби, общините, Дома за медико-социални грижи, Регионалния инспекторат, правораздаването и др. се стигна до идеята за плавен и разумен преход към новите социални услуги и възможността от използване на капацитета и квалифицирания опит на специалистите от институциите. Открои се и острата нужда от нови обучени квалифицирани кадри, както от засилена информационна кампания относно приемната грижа.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай