- ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на р.Джебелска, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 20746.12.116  извън урбанизираната територия на гр.Джебел”, съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година  по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

 

09.06.2020 г.


 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за изработка на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с  идентификатор 40909.121.110   по КККР,  гр. Кърджали, Източна промишлена зона, с цел изграждане на спортна зала с капацитет 1000 места, гр. Кърджали“

 

02.11.2018 г.


 

- ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ на обекти при трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ на обект: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на р. Елбасандере до бензиностанция „Октан“ – възстановяване на предпазна дига и изграждане на стоманобетонна стена“ и

Обособена позиция № 2: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ на обект: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на град Джебел и землище на село Тютюнче – изграждане на подпорни стени“,

съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

 

27.07.2018 г.


 

- ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти при трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на р. Елбасандере до бензиностанция „Октан“ – възстановяване на предпазна дига и изграждане на стоманобетонна стена“ и

Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на град Джебел и землище на село Тютюнче – изграждане на подпорни стени“,

съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

 

22.05.2018 г.


 

 - ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: 

„Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ – строително-ремонтни работи на инженеринг с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на р. Елбасандере до бензиностанция „Октан“ – възстановяване на предпазна дига и изграждане на стоманобетонна стена“

Обoсобена позиция №2: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на град Джебел и землище на село Тютюнче – изграждане на подпорни стени“

съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

 

19.04.2018 г.


 

- ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

 

„Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ – строително-ремонтни работи на инженеринг с две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на р. Елбасандере до бензиностанция „Октан“
Обсобена позиция №2: Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на град Джебел и землище на село Тютюнче. ПОДОБЕКТ: Подпорна стена с дължина 45м, находяща се в имоти №10 и №53 землището на с.Тютюнче, с ЕКАТТЕ 73804, съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

6 Март 2018 г.

 ПРЕКРАТЕНА С РЕШЕНИЕ РД-09-69 oт 26.03.2018г. на Областен управител на Област Кърджали


 

- Публична покана за избор на изпълнители на обществена поръчка:

"Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти, привеждането им в цифров вид, създаване на мрежа на РГО за зони за земеделско ползване (ЗЗП) №№ 9 и 10, находящи се в землището на с. Невестино, Община Кърджали, ЗЗП №16 в землището на с. Зимзелен и № 19 в землището на с. Сипей, Община Кърджали, ЗЗП №№ 17 и 18, попадащи в землищата на гр.Кърджали и с. Солище, Община Кърджали, и зона за земеделско ползване в землището на с. Пчеларово, Община Черноочене"

14 Април 2016 г.

 

- Публична покана за избор на изпълнители на обществена поръчка:

"Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжения"

10 Ноември 2015 г.

 

- Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка:

„Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции, всяка от които е предмет на договор: Обособена позиция 1, с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор" и Обособена позиция 2, с предмет „Упражняване на инвеститорски контрол"

22 Октомври 2015 г.

 

- Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост, за възстановяване от бедствие в зоната на мост на км.18+000 и път KRZ436/II-58/ Комунига – Женда – яз.Боровица – Безводно", включващо извършването на неотложни строително-монтажни и аварийни работи, укрепване и възстановяване"

16 Юни 2015 г.

 

- Договаряне без обявление

29 Август 2014 г.

 

- Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“

29 Юли 2014 г.

 

- Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“

15 Юли 2014 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в направление Рибно стопанство, специалност "Рибовъдство" по проект: BG0713EFF-314-250310 „Професионална квалификация в областта на рибарството налица от Област Кърджали”, Мярка 3.1. „Колективни дейности”, приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес” на ОП за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, Финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 год., съгласно Договор № 152/ 28.01.2013 год. 
15 Май 2014 г.

 

Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Интернет рекламна кампания за популяризиране на общото културно наследство в областите ИЗТОЧНА МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СМОЛЯН" 
11 Март 2014 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в направление Рибно стопанство, специалност "Рибовъдство" по проект: BG0713EFF-314-250310 „Професионална квалификация в областта на рибарството налица от Област Кърджали”, Мярка 3.1. „Колективни дейности”, приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес” на ОП за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, Финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 год., съгласно Договор № 152/ 28.01.2013 год. 
21 Февруари 2014 г.

 

Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на туризма от област Кърджали” по проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET” 
10 Декември 2013 г.

 

Публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка : "Реставрационни дейности и подобряване инфраструктурата на и около паметника в село Пчеларово, община Черноочене" 
04 Октомври 2013 г.

 

Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на туризма от област Кърджали” по проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET” 
03 Октомври 2013 г.

 

Публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Подобряване на инфраструктурата и околното пространство на паметници в гр. Кърджали и гр. Крумовград" 
30 Септември 2013 г.

 

Публична покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката: Провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Кърджали чрез обучение в страната” 
30 Август 2013 г.

 

Публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет "Информаця и публичност" по проект "Повишаване на квалификацията на служителите в ОА - Кърджали чрез обучение в страната" 
02 Август 2013 г.

 

Публична покана за избор на изпълнител за провеждане на обучение по проект "Повишаване на квалификацията на служителите в ОА Кърджали чрез обучения в страната"
01 Август 2013 г.

 

Обществена поръчка за почистване на 13 участъка от речни легла(корита) на територията на област Кърджали 
04 Юни 2013 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет закупуване и доставка на информационен терминал и интерактивно устройство за презентиране по проект "Съвместна туристическа инициатива/JTI - TARGET" 
28 Май 2013 г.

 

Публична покана за избор на изпълнител за строително-монтажни работи в манастирски комплекс "Св. Йоан Предтеча" - гр. Кърджали, по Проект на МТСП "Красива България"
24 Април 2013 г.

 

Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Дейности по повишаване на атрактивността на област Кърджали като туристическа дестинация” по проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET” 
17 Април 2013 г.

 

Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП с предмет: Управление на проект BG0713EFF-314-250310 „Професионална квалификация в областта на рибарството на лица от област Кърджали” по мярка 3.1 “Колективни дейности” по приоритетна ос № 3 “Мерки от общ интерес” по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007 - 2013)
22 Февруари 2013 г.


Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай