Регистър на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, за лицата по § 2,ал.1,т.1 и т.4 от закона

( служителите в Областна администрация Кърджали и членовете на политическите кабинети извън

посочените в чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ, съветниците и експертите към политическите кабинети ) 

 

№ по ред      
Служител Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси  
      по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 

по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ

/публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок 
  Входящ №, дата  
 
1 Веселин Костов Служител по сигурността на информацията   да ВДРД-1842/ 17.04.2019 г.    
2 Радостина Камберова Старши счетоводител     ВДРД-2301/ 15.05.2019 г.    
3 Елена Златанова Главен юрисконсулт     ВДРД-1779/ 15.04.2019г    
4 Айсун Ферад Юрисконсулт     ВДРД-1802/ 16.04.2019г.    
5 Траяна Вълчанова Младши експерт     ВДРД- 1801/ 16.04.2019 г.    
6 Мария Милчева Старши експерт "Административно обслужване"      ВДРД-2112/ 07.05.2019 г.    
7 Дора Василева Директор на дирекция "АКРРДС"     ВДРД-2184/09.05.2019 г.    
8 Катя Димова Главен експерт      ВДРД-2303/15.05.2019 г.    
9 Ангел Варелов Главен експерт      ВДРД-1560/ 03.04.2019г.    
10 Таня Иванова Главен експерт      ВДРД-2142/08.05.2019 г.    
11 Юксел Ибрям Главен експерт      ВДРД-2304/15.05.2019 г.    
12 Ива Узунова Старши експерт     ВДРД-1564 / 03.04.2019г.    
13 Вилдан Сефер  Старши експерт     ВДРД-2091/ 03.05.2019 г.    
14 Жени Петрова Младши експерт     ВДРД-1818/ 17.04.2019 г.    
15 Росица Васева Младши експерт     ВДРД-1872/ 19.04.2019 г.    
16 Станка Стоева Младши експерт   да ВДРД- 1674/ 09.04.2019 г.    
17 Антония Костова Младши експерт     ВДРД-1744/ 12.04.2019 г.    
18 Сергей Хаджиев Младши експерт     ВДРД-1673/ 09.04.2019 г.    
19 Николай Димов Главен специалист     ВДРД-2302/15.05.2019 г.    
20 Михаела Иванова Специалист     ВДРД-1740/ 12.04.2019 г.    
21 Милена Димитрова Експерт " Връзки с обществеността"     ВДРД-2300/ 15.05.2019г.    
№ по ред Служители по Национална програма " ЗОХТУ"  Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси  
      по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 

по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ

/публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 

 
      Входящ №, дата  
22 Мария Дамянова Технически сътрудник          
23 Димитър Стоянов Експерт      ВДРД-2088/ 03.05.2019г.    
№ по ред Служители по Програма " Старт на кариерата"  Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси  
      по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

/публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 

по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ

/публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 

 
      Входящ №, дата  
24 Бахар Бекир Младши експерт     ВДРД-2087/ 03.05.2019г.    
25 Руси Ангелов Младши експерт     ВДРД-2090/ 03.05.2019г.    

 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 за 2017г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай