Уважаема госпожо / уважаеми господине,

В качеството Ви на работодател, предоставяме на Вашето внимание анкета за проучване на потребностите Ви от работна сила.

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие два пъти в годината на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ /следва да набира, обработва и предоставя на Агенция по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила.

Целта на настоящата анкета е да се получи реална и конкретна информация за търсени професии, специалисти, работници и разбира се – техните характеристики.

Вашето мнение ще подпомогне определянето на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие.

Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване, ще послужи за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.

Моля да отделите няколко минути и да попълните анкетния формуляр. Той ще се попълва само по електронен път до края на месец февруари 2018г.

 

Анкетният формуляр може да намерите тук

 

Предварително Ви благодарим за отзивчивостта и за Вашето съдействие!

С уважение,

Заместник областен управител

и Председател на Комисията по заетостта /Леман Али/

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай