Областен съвет по сигурност на Област Кърджали

Публикувана на 25 Юли 2014

Съгласно Правилника за състава и функциите на съветите по сигурност, приет с ПМС №352 от 1997 г., за подготовка на областта за отбрана в мирно и във военно време към областния управител още в мирно време се създава Областен съвет по сигурност като съвещателен орган.
Основните задачи на Областния съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и нейните структури и по конкретно:


- за разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
- военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
- изграждане, усъвършенстване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
- организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
- участие в подготовката на териториалната отбрана;
- организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, при стихийни бедствия, крупни производствени аварии и много други.


Поименният състав на Областния съвет по сигурност се определя със заповед на областния управител.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай