Съществуващи областни съвети и комисии в областна администрация - Кърджали

 

 1. Областен съвет за развитие
 2. Постоянна Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие
 3. Областна транспортна комисия
 4. Областен експертно - консултативен съвет по земеделие
 5. Областен съвет по енергийна ефективност
 6. Областен съвет по сигурност на област Кърджали
 7. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 8. Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
 9. Регионален пандемичен комитет
 10. Епизоотична комисия към Областна администрация - Кърджали
 11. Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали
 12. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 13. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на област Кърджали и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 14. Областен съвет по условия на труд - Кърджали
 15. Областен експертен съвет по устройство на територията
 16. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 17. Постоянна експертна комисия по архиви
 18. Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
 19. Областен координационен механизъм за деинституционализация
 20. Областна комисия по безопасност на движението по пътъщата на област Кърджали
 21. Областна координационна група за учене през целия живот
 22. Областен съвет за хората с увреждания
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай