ЗАПОВЕД № РД – 09 – 193

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД – 09 – 193

  Кърджали       17.09.2022 г.

С вх. № АК-04-6340/15.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпила жалба от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год. от Бойко Методиев Борисов – представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС“, съгласно решение за образуване на коалицията от 03.08.2022 год.) срещу Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, с която са образувани 11 (единадесет) подвижни избирателни секции в община Кърджали за произвеждане на избори за народни представители 02 октомври 2022 год. и се утвърждава тяхната номерация и адрес. В жалбата се излагат доводи, че заповедта не отговаря на изискването на чл.59, ал.2, т.4 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и посочените фактически и правни основания са бланкетни. Твърди се, че липсата на мотиви води до неяснота дали и как е извършена проверка по чл.37, ал.3а от ИК. Жалбоподателят счита, че липсата на мотиви прави невъзможно да се установи дали и до колко са спазени законовите изисквания при издаване на акта. В жалбата е посочено, че заповедта на кмета на община Кърджали нарушава и разпоредбата на чл.90, ал.1, изр. второ от ИК, както и точка 6 и точка 7 от Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на Централната избирателна комисия, поради това, че тя е издадена преди Районна избирателна комисия Кърджали да е определила със свое решение точния брой на подвижните секционни избирателни комисии. Иска се областния управител на област Кърджали да отмени горецитираната заповед като незаконосъобразна.

            С писмо с изх.№ АК-04-6340-1/15.09.2022 год. на главния секретар на Областна администрация Кърджали от кмета на община Кърджали е изискана цялата административна преписка по издаване на негова Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. С вх. № АК-04-6340-2/16.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпило писмо на кмета на община Кърджали, с което са представени следните три документа:

            1. Заверено копие на Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали;

            2. Заверено копие на писмо с изх. № 92-00-766/14.09.2022 год. на секретаря на община Кърджали, адресирано до РИК Кърджали, с което се изпраща Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали. В писмото се посочва броя на подадените заявления по секции, както следва:

            1. Секция № 091600160 – 39 броя;

            2. Секция № 091600161 – 66 броя;

            3. Секция № 091600162 – 65 броя;

            4. Секция № 091600163 – 31 броя;

            5. Секция № 091600164 – 45 броя;

            6. Секция № 091600165 – 20 броя;

            7. Секция № 091600166 – 33 броя;

            8. Секция № 091600167 – 30 броя;

            9. Секция № 091600168 – 62 броя;

            10. Секция № 091600169 – 60 броя;

            11. Секция № 091600170 – 38 броя.

            3. Заверено копие на Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, с която на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.91, ал.1 от АПК и подадена жалба с вх. № АК-04-6340 /1/ в Областна администрация Кърджали от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, се изменя Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали. В изменящия акт са изброени същите по брой, номера и обхват 11 (единадесет) ПСИК, както посочените в Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. Добавени са мотиви, съгласно които образуването на ПСИК е продиктувано от значителния брой подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК от лица с адресна регистрация в отдалечени и разпръснати населени местата на територията на община Кърджали. Отбелязано е, че същият брой ПСИК са били образувани и при предходните избори за Президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 год., което е позволило своевременно обслужване на включените в тях населени места. Посочен е броят на подадените заявления от лица с трайни увреждания по секции, както следва:

            1. Секция № 091600160 – 39 броя;

            2. Секция № 091600161 – 66 броя;

            3. Секция № 091600162 – 65 броя;

            4. Секция № 091600163 – 31 броя;

            5. Секция № 091600164 – 45 броя;

            6. Секция № 091600165 – 20 броя;

            7. Секция № 091600166 – 33 броя;

            8. Секция № 091600167 – 30 броя;

            9. Секция № 091600168 – 62 броя;

            10. Секция № 091600169 – 60 броя;

            11. Секция № 091600170 – 38 броя.

            Посочва се също, че от страна на Община Кърджали са извършени обстойни проверки дали избирателите, подали заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК, отговарят на условията. Направена била преценка от Общината дали здравословното състояние на същите е от такова естество, че да им позволява да се придвижват до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

            В Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали се сочи, че голяма част от подадените заявления са от същите лица, които са се възползвали от това си право и на проведените избори за президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 год., на които заявления е дори извършена проверка и от разследващите органи, като не са констатирани никакви нарушения. 

След като разгледа всички представени в Областна администрация Кърджали документи, включително издадената след постъпване на жалбата Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, като взе предвид и Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. Районна избирателна комисия Кърджали, областният управител на област Кърджали приема жалба с вх. № АК-04-6340/15.09.2022 год. за допустима, като подадена от заинтересовано лице в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 от ИК, а разгледана по същество – неоснователна, по следните съображения:

Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. е издадена от компетентен орган съгласно чл.90, ал.4, във връзка с чл.8, ал.2 от ИК – кметът на община Кърджали, в определения в Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на ЦИК срок – не по-късно от 17 септември 2022 год. Със заповедта са образувани 11 (единадесет) подвижни избирателни секции в община Кърджали за произвеждане на избори за народни представители 02 октомври 2022 год. и е утвърдена тяхната номерация и адрес, както следва:

            1. Секция № 091600160 – гр. Кърджали, с. Резбарци, с. Зимзелен, с. Пропаст, с. Сипей, с. Панчево, с. Повет

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            2. Секция № 091600161 – с. Рани лист, с. Солище, с. Скърбино, с. Иванци.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            3. Секция № 091600162 – с. Костино, с. Чеганци, с. Чилик, с. Охлювец, с. Черна скала.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            4. Секция № 091600163 – с. Енчец, с. Ридово, с. Снежинка, с. Дъждовница, с. Брош, с. Бленика, с. Пеньово, с. Крайно село, с. Царевец.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            5. Секция № 091600164 – с. Стремци, с. Соколяне, с. Стремово, с. Бели пласт, с. Люляково, с. Долна Крепост, с. Горна Крепост, с. Ястреб.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            6. Секция № 091600165 – с. Перперек, с. Кокиче, с. Калоянци, с. Сватбаре, с. Гняздово, с. Мъдрец.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            7. Секция № 091600166 – с. Бойно, с. Каменарци, с. Кокошане, с. Кьосево, с. Кобиляне.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            8. Секция № 091600167 – с. Широко поле, с. Жинзифово, с. Орешница, с. Скалище, с. Седловина, с. Гъсково.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            9. Секция № 091600168 – с. Мост, с. Добриново, с. Черешица, с. Крин, с. Конево, с. Бяла поляна, с. Страхил войвода, с. Звиница, с. Бащино.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            10. Секция № 091600169 – с. Опълченско, с. Айрово, с. Воловарци, с. Дънгово, с. Глухар, с. Дъждино, с. Пепелище, с. Македонци.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            11. Секция № 091600170 – с. Чифлик, с. Мургово, с. Висока поляна.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41.

Посочените в акта правни основания за издаването му, а именно чл.44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.2 и чл.37 от Изборния кодекс /ИК/ и Указ № 213 от 01.08.2022 год. на Президента на Република България, са валидни и релевантни, поради което се приема, че заповедта отговаря на изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, но само по отношение на правните основания.

            При издаването на Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали действително са допуснати нарушения на разпоредби на АПК и на Изборния кодекс. В акта не са посочени фактическите основания за неговото издаване. Липсата на мотиви опорочава административния акт, доколкото без наличието им не е възможна проверка за съществуването или основателността на фактите, послужили като основание за издаване на акта, а оттук и на законосъобразността му.

            На следващо място обжалваната заповед е издадена на 13.09.2022 год. преди да е изпълнено условието на чл.90, ал.1, изр. второ от ИК, а именно районната избирателна комисия да е определила със свое решение броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на броя на подадените заявления. С Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. Районна избирателна комисия Кърджали е определила броя на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Момчилград и Кърджали. С точка 2 от решението за територията на община Кърджали са определени 11 (единадесет) подвижни секционни избирателни комисии със същите номера и обхват, както в Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали.

            Разпоредбата на чл. 91 от АПК, обаче, предоставя възможност на административния орган, издател на акта, при постъпване на жалба да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни.

            По своята същност правото на отзив на административния орган по чл. 91, ал. 1 АПК не е контрол по административен ред, а определена от закона възможност органът сам да оттегли, отмени или измени издадения от него административен акт при наличие на предвидените абсолютни процесуални предпоставки за това – актът да подлежи на обжалване, да е постъпила жалба от заинтересована страна срещу него в законоустановения срок. В настоящия случай и трите предпоставки са налице. Преразглеждането на акта от издателя му е средство за изправяне на пропуски, както е направил и кметът на община Кърджали със своята Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. Така пороците на оспорената пред областния управител на област Кърджали Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. са санирани, като са изложени фактически основания за издаване на акта, каквото е изискването за съдържание на административния акт, съгласно чл.59, ал.2, т. 4 от АПК.

            Предвид факта, че броят и обхватът на ПСИК на територията на община Кърджали, определени, както с Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. от Районна избирателна комисия Кърджали, така и със Заповед № 1221 от 13.09.2022 год., преповторени в Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, са идентични, може да се приеме, че със Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали (издадена след приемане на Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. на РИК Кърджали) е санирала и този порок на оспорения акт.

            Съгласно разпоредбата на чл.91, ал.2 от АПК, във връзка с чл.8, ал.4 от Изборния кодекс Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали също подлежи на обжалване от заинтересованите лица в тридневен срок след обявяването й пред областния управител на област Кърджали.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс ОТХВЪРЛЯМ като неоснователна жалба с вх. № АК-04-6340/15.09.2022 год., подадена от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год.), срещу Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. трето от Изборния кодекс настоящата заповед може да се обжалва в тридневен срок от обявяването й пред Административен съд – Кърджали.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Кърджали незабавно след издаването й.

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ

Областен управител