ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПМС № 100/08.06.2018 Г.

На 20.12.2022 под председателството на заместник областния управител Бисер Николов, в Областна администрация се проведе заседание на Областния координационен център за изпълнение на дейностите по ПМС  № 100/08.06.2018 г.

 Присъстващи бяха представители от Регионално управление на образованието – Кърджали, Регионална здравноосигурителна инспекция – Кърджали, ОД на МВР – Кърджали, ТЗ „ГРАО“ – Кърджали, „РДСП“ – Кърджали и общините: Джебел, Кирково, Момчилград, Черноочене и Крумовград.

На заседанието бяха обсъдени организационни въпроси във връзка с механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, създаден с  Постановление № 100 от 8 юни 2018 г.  Механизмът се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система.

Целта на заседанието бе да се обсъдят физическите посещения от екипите за обхват, въвеждане на данните в Информационната система за реализация на Механизма и възникнали проблеми в работата на екипите по обхват.

Въз основа на събраната до момента информация Областният координационен център набеляза мерки и дейности, които да се представят и дискутират на следващо заседание.