Комисията по безопасност на движението по пътищата прие План-програма по безопасност на движението по пътищата на област Кърджали за 2023 г.

На неприсъствено заседание Областната комисия по безопасност на движението по пътищата прие проекта за Годишна областна план-програма по безопасност на движението по пътищата на област Кърджали за 2023 г.

Една от функциите на областните комисии по безопасност на движението по пътищата е ежегодно да изготвят такива програми, в изпълнение на разпоредби от Закона за движението по пътищата и съобразени с Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и плановете за действие за нейното изпълнение.

Годишната областна план-програма по БДП на област Кърджали за 2023 г.съдържа унифицирани мерки за всички общини, институции и организации с членство в Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Кърджали, конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност по републиканската пътна мрежа, съобразени с предвижданията на годишната инвестиционна програма на Областно пътно управление-Кърджали и конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност по общинската пътна и улична мрежа, съобразени с предвижданията на годишните инвестиционни програми на общините в областта. Мерките са подбрани и съгласно констатациите, заключенията и набелязаните превантивни/корективни мерки от изготвените доклади-оценки от огледите през месец ноември 2022 г. на общинската пътна и улична мрежа и републиканската пътна мрежа, и включват дейности по настилки по платната за движение, по тротоари и банкети, подобряване на отводняването, сигнализиране с пътни знаци и пътна маркировка, дейности по ограничителните системи за пътища, изграждане на пешеходна инфраструктура, мерки за успокояване на движението, проектиране и строителство на нови улици и  пътища и др.

План-програмата се приема като проект на заседание на Областната комисия по БДП в област Кърджали, след което се изпраща в Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, за одобряване.

На неприсъственото заседание бяха приети също и Годишния областен доклад по безопасност на движението по пътищата на област Кърджали за 2022 г. и докладите от извършените през месец ноември 2022 г. огледи на пътната мрежа (общинската пътна и улична мрежа, и републиканска пътна мрежа) за извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното им състояние.