КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИЕ РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ – 2022

На заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Кърджали бе приета Регионална програма за заетост на област Кърджали – 2022. Председателят на Комисията я представя за утвърждаване на Министъра на труда и социалната политика.

Програмата осигурява субсидирана заетост на безработни лица от неравнопоставени групи на пазара на труда  за период от 6 месеца: от 09.06.2022 г. до 08.12.2022 г. За пръв път в Регионална програма за заетост на област Кърджали  се планира субсидирана заетост на лица от целевата група на основата на партньорства с предприятия от частния сектор.

При финансов ресурс от 1 693 547 лв. (четирикратно по-голям от предходната година) и продължителност на заетостта 6 месеца, броят на утвърдените работни места в Регионалната програма за заетост на област Кърджали – 2022 г. е 341.

Одобреното предложение на Областна администрация е за 164  работни места на пълен работен ден, включващо партньори държавни предприятия (Областно пътно управление Кърджали, Държавно горско стопанство Ардино, Държавно горско стопанство Кирково, Държавно горско стопанство Крумовград, Държавно горско стопанство Момчилград  и Държавно ловно стопанство Женда) и предприятия от частния сектор.

Разпределените работни места по предложенията на Общинските администрации са 151 на пълен работен ден и 26 на непълен работен ден.

Общинските администрации участват със собствени средства в размер на 23 319 лв. за обезпечаване на материалните разходи за разкритите работни места – за закупуване на работно облекло, материали, инструменти, застраховка трудова злополука, лични предпазни средства и др.

Останалите партньори – работодатели по програмата също ще осигурят лични предпазни средства за наетите лица, както и материали и инструменти, необходими за извършване на дейностите         

След приключване на изпълнението на Програмата всички работодатели трябва да изготвят и представят на Областния управител на област Кърджали доклад за извършените дейности и степента на постигане на поставените в проекта цели и очаквани резултати.