КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ОДОБРИ ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Постоянната Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие съгласува обобщеното предложение на Регионалното управление на образованието-Кърджали за държавния план-прием и за допълнителния държавен план-прием в профилираните и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните и обединените училища и в паралелките за професионална подготовка в средните училища в област Кърджали през учебната 2023/2024 г.

През 2023 г. броят на завършващите седми клас ученици не показва значителни различия и се запазва спрямо предходните години. 1 261 ученици предстои да завършат седми клас през 2023 г.

Държавният план-прием за 2023/2024 г. предвижда наесен в осми клас да бъдат разкрити общо 53 паралелки – 22 професионални в дневна и дуална форма на обучение и 31 профилирани в дневна форма на обучение.

За учебната 2023/2024 г. Регионалното управление на образованието-Кърджали предлага допълнителен държавен план-прием – профилирано обучение в 1 паралелка, дневна форма, което е възможност за продължаване на образованието на учениците, завършващи десети клас.

Предложението на Регионалното управление на образованието-Кърджали за държавен план-прием  е съобразено със социално-кономическия и демографския профил на региона, броя на учениците, завършващи основно образование, наличната материално-техническа база, равния достъп на учениците до образование, разнообразието от професии и специалности, потребностите на бизнеса и реализацията на план-приема за предходните няколко години. Приоритет е професионалното обучение и образование. Съотношението на професионалното образование към общото образование е 41 : 59 процента.

Дава се предимство на т.нар STEM-направление, което обединява природните и инженерните науки, технологиите и математиката. През учебната 2023/2024 г. в област Кърджали се предлагат 30 паралелки със STEM-професии и профили.

Все повече работодатели проявяват интерес и желание за партньорство при провеждане на професионалното обучение. В план-приема за учебната 2023/2024 г. е предложена дуална форма на обучение в две професионални гимназии по професии „Електротехник“, „Монтьор по автоматизация“ и „Машинен монтьор“.

Обобщеното предложение за държавния план-прием и за допълнителния държавен план-прием в област Кърджали през учебната 2023/2024 г., съгласувано от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Кърджали, се представя на Министъра на образованието и науката, за утвърждаване.